Language of document :

Tožba, vložena 30. oktobra 2009 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-91/09)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o zavrnitvi predloga tožeče stranke za povračilo škode, povzročene z dopisom, s katerim je Komisija prosila zdravnika, naj opravi zdravstveni pregled za ugotovitev dejanske delovne zmožnosti tožeče stranke.

Predlogi tožeče stranke

Odločba na podlagi molka organa, s katero je Komisija zavrnila predlog z dne 9. septembra 2008, naj se ex lege razglasi za neobstoječo, oziroma podredno, naj se razglasi za nično;

če je potrebno, naj se akt Komisije o zavrnitvi pritožbe z dne 16. marca 2009, ki je bila vložena zoper odločbo o zavrnitvi predloga z dne 9. septembra 2008 ex lege razglasi za neobstoječega, oziroma podredno, naj se razglasi za ničnega;

če je potrebno, naj se obvestilo ADMIN.B.2/MB/ks/ D(09) 16349 z dne 30. junija 2009 ex lege razglasi za neobstoječe, oziroma podredno, naj se razglasi za nično;

če je potrebno, naj se ugotovi, da je uslužbenec Komisije: (a) direktorju A.S.L. Le 2 - Maglie poslal ali dal poslati dopis z dne 9. decembra 2003, katerega predmet je bil "Zdravniški pregled v Tricase (Le)"; (b) ga prosil, naj opravi zdravniški pregled tožeče stranke; (c) ga obvestil, da je bil zaradi daljše bolezni (več kot 365 dni) 14. februarja 2003 začet postopek (z invalidsko komisijo) za ugotovitev delovne zmožnosti ali nezmožnosti tožeče stranke; (d) mu podal svoje mnenje, popolnoma neutemeljeno, da tožeča stranka "izvaja številne taktike zavlačevanja, da bi zadržala sklic invalidske komisije, ki jih je pristojna služba Evropske komisije vse zavrnila kot neutemeljene"; (e) ga je obvestil, da je bila tožeča stranka "vabljena na zdravniški pregled v Bruselj v ponedeljek, 8. decembra 2003"; (f) mu sporočil ime osebe, ki je bila imenovana za zastopanje institucije v invalidski komisiji; (g) ga obvestil, da 9. decembra 2003 "ni bilo zdravstveni službi Komisije po faksu poslano nobeno zdravniško potrdilo"; (h) mu podal svoje mnenje, popolnoma neutemeljeno, da je tožeča stranka dolžna po telefaksu poslati zdravniško potrdilo zdravstveni službi Komisije za opravičilo odsotnosti z zdravniškega pregleda, ki bi moral biti opravljen 8. decembra 2003 v Bruslju; (i) priložila dopisu z dne 9. decembra 2003 dva dokumenta, od katerih se prvi nanaša na domnevno dodelitev primera tožeče stranke invalidski komisiji, drugi pa je vabilo tožeči stranki na zdravniški pregled;

če je potrebno, naj se ugotovi in razglasi nezakonitost vsakega od dejanj, s katerimi je bila povzročena škoda, in a fortiori vseh dejanj skupaj;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki iz naslova povračila škode plača znesek 300.000 EUR, oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence štelo, da je ustrezen in pravičen;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača obresti od zneska 300.000 EUR po 10-odstotni letni obrestni meri z letno kapitalizacijo, ki tečejo od dneva, ki sledi dnevu, ko je Komisija prejela predlog z dne 9. septembra 2008, do celotnega plačila tega zneska;

Toženi stranki naj se naloži plačilo vseh stroškov postopka.

____________