Language of document :

Sag anlagt den 4. november 2009 - Ernotte mod Kommissionen

(Sag F-90/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Frédéric Ernotte (Bruxelles, Belgien) (ved avocat L. Defalque)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt som følge af behandlingen af hans sag om anerkendelse af, at hans blodprop skyldes en ulykke.

Sagsøgerens påstande

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 96 579,175 EUR (med tillæg af morarenter, hvis størrelse beregnes efter Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner forhøjet med to point med virkning fra den 1. januar 2006) i erstatning for den økonomiske skade, som han har lidt som følge af den skødesløshed og den urimelige sagsbehandlingstid, der har kendetegnet Kommissionens behandling af hans sag om anerkendelse af, at den blodprop, som han var udsat for den 28. august 2002, skyldes en ulykke.

Sagsøgeren tilkendes en erstatning for den ikke-økonomiske skade, som han har lidt, og som foreløbigt efter ret og billighed kan fastsættes til 5 000 EUR, idet der tages forbehold for en forhøjelse eller nedsættelse af beløbet under sagen.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________