Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 9. juli 2010 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-91/09)

(Personalesag - tjenestemænd - rimelig frist for fremsættelse af et erstatningskrav - for sent fremsat )

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avocat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Curall og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede, bistået af avocat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Kommissionens afvisning af sagsøgerens krav om erstatning for den skade, som han angiveligt har lidt som følge af den skrivelse, hvorved sagsøgte anmodede en læge om at foretage et kontrolbesøg med henblik på at sikre sig, at sagsøgeren reelt var uarbejdsdygtig.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes, da søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

Luigi Marcuccio betaler sagens omkostninger.

____________