Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 9 lipca 2010 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-91/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Rozsądny termin do przedstawienia żądania odszkodowania - Przekroczenie terminu)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Oddalenie przez Komisję wniosku skarżącego o naprawienie szkód, które miał on ponieść w związku z pismem, w drodze którego skarżąca zarządziła przeprowadzenie badania lekarskiego w celu zbadania rzeczywistej niezdolności do pracy skarżącego.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje w części odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna i w części oddalona jako oczywiście bezzasadna.

L. Marcuccio zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 11 z 16.1.2010, s. 41.