Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 1 december 2010 - Gagalis / Raad

(Zaak F-89/09)1

(Openbare dienst - Sociale zekerheid - Arbeidsongeval - Blijvende gedeeltelijke invaliditeit - Besluit over 75 %-vergoeding van kosten van een bronkuur - Vergoeding van zorg krachtens artikel 72 van Statuut en aanvullende vergoeding krachtens artikel 73 van Statuut - Geen dekking van verblijfskosten - Weigering van aanvullende vergoeding - Uitlegging van artikel 73, lid 3, van Statuut en van artikel 9 van de gemeenschappelijke regeling voor de verzekering tegen ongevallen en beroepsziekten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Spyridon Gagalis (Kraainem, België) (vertegenwoordigers: N. Lhoëst, advocaat, vervolgens N. Lhoëst en L. Delhaye, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en K. Zieleśkiewicz, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij houdende weigering om verzoeker uit hoofde van artikel 73 van het Statuut 75 %-vergoeding te geven van alle kosten in verband met een bronkuur

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Gagalis zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 312 van 19.12.2009, blz. 45.