Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 19. jaanuaril 2021 – Eurocostruzioni Srl versus Regione Calabria

(kohtuasi C-31/21)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Eurocostruzioni Srl

Vastustaja: Regione Calabria

Eelotsuse küsimused

Kas komisjoni 28. juuli 2000. aasta määrusega nr 1685/2000/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/19991 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses struktuurifondide kaasfinantseeritavate meetmetega seotud kulutuste abikõlblikkusega, ja eelkõige selle lisa eeskirja nr 1 punktis 2 sätestatuga, osas, mis puudutab „kulutuste tõendamist“, § 2.1., nõutakse, et lõplike abisaajate tehtud makseid tõendataks tingimata maksekviitungitega, ka juhul kui abisaajat rahastati selleks, et ta ehitaks kinnisasja oma materjalide, seadmete ja töötajatega, või tohib teha erandi, mis erineb sellest, mis on sõnaselgelt ette nähtud juhuks, kui ei ole võimalik esitada nõutavaid „samaväärse tõendusjõuga raamatupidamisdokumente“?

Milline on viidatud mõiste „samaväärse tõendusjõuga raamatupidamisdokumendid“ õige tõlgendus?

Kas eelkõige määruse kõnealuste sätetega on vastuolus riigisisesed ja piirkondlikud õigusnormid ja nendest tulenevad halduse rakendusmeetmed, mis näevad juhuks, kui rahastus anti abisaajale selleks, et ta ehitaks kinnisasja oma materjalide, seadmete ja töötajatega, rahastuse esemeks olevatele kulutustele ette valitsussektori hallatava kontrollisüsteemi, mis koosneb:

a)    tööde eelnevast kvantifitseerimisest riiklike ehitustööde piirkondliku hinnakirja alusel ja selles vahendis mitte ettenähtud eelarvepunktide alusel vastavalt projekteerija ekspertiisis ette nähtud kehtivatele turuhindadele,

b)    hilisemast aruandlusest, mille käigus esitatakse tööde raamatupidamisdokumendid, mis koosnevad kaetud tööde aktist ja raamatupidamisregistrist, mille igal leheküljel on töödejuhataja ja toetust saava firma direktori nõuetekohane allkiri, ning kontrollist ja kooskõlastavast võrdlemisest, mille viib punktis a viidatud ühikuhindade alusel läbi pädeva piirkondliku haldusasutuse poolt nimetatud auditikomisjon?

____________

1     Nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrus (EÜ) nr 1260/1999, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide kohta (ELT 1999, L 161, lk 1; ELT eriväljaanne 14/01, lk 31).