Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 13 januari 2021 – JW, HD, XS mot LOT Polish Airlines

(Mål C-20/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Frankfurt am Main

Parter i det nationella målet

Klagande: JW, HD, XS

Motpart: LOT Polish Airlines

Tolkningsfråga

Ska artikel 7.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/20121 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område tolkas så, att uppfyllelseorten, i den mening som avses i denna bestämmelse, när det rör sig om en flygning som kännetecknas av en enda, bekräftad bokning för hela sträckan och som är uppdelad i två eller flera etapper, också kan utgöras av ankomstorten för den första etappen av flygningen när etapperna utförs av två olika lufttrafikföretag och när talan om kompensation, vilken väckts med stöd av förordning nr 261/20042 , grundar sig på en försening av den första etappen av flygningen och riktas mot det lufttrafikföretag som utförde denna första etapp?

____________

1 EUT L 351, 2012, s. 1.

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).