Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Nizozemsko) dne 13. ledna 2021 – I, S v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Věc C-19/21)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Účastníci původního řízení

Žalobci: I, S

Žalovaný: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Předběžné otázky

Musí být článek 27 dublinského nařízení1 , případně ve spojení s článkem 47 Listiny, vykládán v tom smyslu, že dožádaný členský stát je povinen poskytnout žadateli, který pobývá v dožadujícím členském státě, a který podle článku 8 (nebo článku 9 či 10) dublinského nařízení žádá o přemístění, nebo jeho rodinnému příslušníkovi ve smyslu článků 8, 9 nebo 10 dublinského nařízení, právo podat proti zamítnutí žádosti o převzetí účinný opravný prostředek k soudu?

V případě, že odpověď na první otázku bude záporná a článek 27 dublinského nařízení neposkytuje právní základ pro právo podat účinný opravný prostředek, musí být článek 47 Listiny - ve spojení se základním právem na celistvost rodiny a s ohledem na nejlepší zájmy dítěte (jejichž ochrana je zakotvena v článcích 8 až 10, jakož i v bodě 19 odůvodnění dublinského nařízení) - vykládán v tom smyslu, že dožádaný členský stát je povinen poskytnout žadateli, který pobývá v dožadujícím členském státě, a který podle článků 8 až 10 dublinského nařízení žádá o přemístění, nebo jeho rodinnému příslušníkovi ve smyslu článků 8 až 10 dublinského nařízení, právo podat proti zamítnutí žádosti o převzetí účinný opravný prostředek k soudu?

V případě kladné odpovědi na první otázku nebo na druhou část druhé otázky: Jakým způsobem a který členský stát má žadateli nebo jeho rodinnému příslušníkovi oznámit zamítavé rozhodnutí dožádaného členského státu a právo podat proti němu opravný prostředek?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013 , kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. 2013, L 180, s. 31).