Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgerichts Lennestadt (Niemcy) w dniu 19 stycznia 2021 r. – Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG / NW

(Sprawa C-30/21)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Amtsgerichts Lennestadt

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG

Strona pozwana: NW

Pytanie prejudycjalne

Czy wykładni art. 1 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1215/20121 należy dokonywać w ten sposób, że postępowanie sądowe wszczęte przez spółkę skarbu państwa przeciwko osobie fizycznej zamieszkałej w innym państwie członkowskim w celu dochodzenia uiszczenia mającej charakter sankcji opłaty za nieuprawnione korzystanie z płatnej drogi - jest objęte zakresem zastosowania tego rozporządzenia?

____________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Dz.U. 2021, L 351, s. 1.