Language of document : ECLI:EU:F:2010:137

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

28 октомври 2010 година

Дело F-9/09

Isabel Vicente Carbajosa и др.

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Конкурси на общо основание EPSO/AD/116/08 и EPSO/AD/117/08 в областта на борбата с измамите — Увреждащ акт — Изключване на кандидати вследствие на получения резултат на входните тестове — Липса на компетентност на EPSO“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑жа Vicente Carbajosa и две други длъжностни лица/срочно наети служители на Комисията искат отмяна на решенията на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) за приемането и публикуването на обявления за конкурси на общо основание EPSO/AD/116/08 и EPSO/AD/117/08 и на решенията на EPSO относно проверката на входните тестове и на писмените изпити, както и отмяната на оценяването на устните изпити по посочените конкурси

Решение: Отменя решенията на EPSO да не впише в списъка на кандидатите, поканени да представят пълна кандидатура, г‑жа Vicente Carbajosa за участие в конкурс EPSO/AD/117/08, както и г‑жа Lehtinen и г‑жа Menchén — за участие в конкурс EPSO/AD/116/08. Отхвърля жалбата в останалата ѝ част като недопустима. Комисията понася всички съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Жалба — Правен интерес — Отстранен от конкурс кандидат, който иска отмяната на всички действия по провеждане на конкурса — Допустимост, ограничена до изключването на жалбоподателя

(член 91 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Европейска служба за подбор на персонал (EPSO) — Провеждане на конкурсите за назначаване на длъжностни лица — Роля на EPSO — Оказване на съдействие на конкурсната комисия

(членове 1, 4 и 7 от приложение III към Правилника за длъжностните лица)

3.      Длъжностни лица — Жалба — Отменително решение — Последици

(член 91 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Искането на кандидат, който не е включен в списъка на кандидатите, поканени да представят пълна кандидатура с оглед на възможното им допускане до участие в конкурс на общо основание, за отмяна на конкурсната процедура е допустимо само доколкото се отнася до отказа да бъде вписан във въпросния списък.

(вж. точка 36)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 25 май 2000 г., Elkaïm и Mazuel/Комисия, T‑173/99, Recueil FP стр. I‑A‑101 и II‑433, точка 23 и цитираната съдебна практика

2.       Независимо че естеството на поверените на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) задачи я превръща във важен фактор при определянето и прилагането на политиката на Съюза в областта на подбора на персонал, нейната роля при провеждането на конкурси за назначаване на длъжностни лица — макар и значителна, доколкото оказва съдействие на конкурсната комисия — остава при всяко положение второстепенна в сравнение с ролята на последната, като EPSO не би могла да я замести.

Макар да е вярно, че по силата на член 1 от приложение ІІІ към Правилника органът по назначаването, а именно EPSO, считано от 2002 г., изготвя обявленията за конкурсите — в които се уточняват условията за допускане до участие в конкурсите, — това не променя обстоятелството, че както следва от член 4 от посоченото приложение, изменен при реформата от 2004 г., за да обхване член 7, посветен на поверените на EPSO задачи, след началото на конкурсната процедура ролята на EPSO се ограничава до изготвянето на списъка на кандидатите, които отговарят на условията, предвидени в член 28, букви а)—в) от Правилника, а именно лицето да е гражданин на държава — членка на Съюза, и да се ползва с граждански права, да е изпълнило задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба, и да представи подходящи доказателства, свидетелстващи за годността му да изпълнява служебните си задължения, както и до изпращането на този списък на председателя на конкурсната комисия, заедно с досиетата за кандидатстване. Следователно Правилникът не възлага на EPSO функции относно самия подбор на персонала.

(вж. точки 48 и 49)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — 15 юни 2010 г., Pachtitis/Комисия, F‑35/08, точка 58, обжалвано пред Общия съд на Европейския съюз, дело T‑361/10 P

3.      Когато бъде отменено решение на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) да не впише в списъка на кандидатите, поканени да представят пълна кандидатура с оглед на възможното им допускане до участие в конкурс на общо основание, правата на заинтересованото лице са защитени по подходящ начин, ако органът по назначаването потърси справедливо решение спрямо него, без да е необходимо да се поставят под въпрос цялостните резултати от конкурса или да се отменят извършените въз основа на тях назначения.

(вж. точки 60 и 62)

Позоваване на:

Съд — 14 юли 1983 г., Detti/Съд, 144/82, Recueil, стр. 2421, точка 33; 6 юли 1993 г., Комисия/Albani и др., C‑242/90 P, Recueil, стр. I‑3839, точки 13 и 14

Първоинстанционен съд — 22 юни 1990 г., Marcopoulos/Съд, T‑32/89 и T‑39/89, Recueil, стр. II‑281, точка 44

Съд на публичната служба — 5 май 2010 г., Bouillez и др./Съвет, F‑53/08, точки 82 и 83