Language of document : ECLI:EU:F:2010:137

PERSONALERETTENS DOM

(Første Afdeling)

28. oktober 2010

Sag F­9/09

Isabel Vicente Carbajosa m.fl.

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag — almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AD/116/08 og EPSO/AD/117/08 inden for området bekæmpelse af svig — akt, der indeholder et klagepunkt — ansøgeres udelukkelse som følge af de opnåede resultater ved adgangsprøverne — EPSO inkompetent«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Isabel Vicente Carbajosa og to andre tjenestemænd/midlertidigt ansatte i Kommissionen har nedlagt påstand om annullation af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO) afgørelser om vedtagelse og offentliggørelse af meddelelserne om de almindelige udvælgelsesprøver EPSO/AD/116/08 og EPSO/AD/117/08, af EPSO’s afgørelser vedrørende rettelsen af stopprøverne og de skriftlige prøver samt annullation af bedømmelsen af de mundtlige prøver i de nævnte udvælgelsesprøver.

Udfald: Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors afgørelser om ikke at opføre Isabel Vicente Carbajosa på listen over ansøgere, der opfordres til at indgive en fuldstændig ansøgning til udvælgelsesprøve EPSO/AD/117/08, og afgørelsen om ikke at opføre Nina Lehtinen og Myriam Menchén på listen over ansøgere, der opfordres til at indgive en fuldstændig ansøgning til udvælgelsesprøve EPSO/AD/116/08, annulleres. I øvrigt frifindes Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor. Kommissionen betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd — søgsmål — retlig interesse — ansøger, der er udelukket fra en udvælgelsesprøve, og som nedlægger påstand om annullation af hele udvælgelsesprøven — realitetsbehandlingen begrænset til spørgsmålet om udelukkelsen af sagsøgeren

(Tjenestemandsvedtægten, art. 91)

2.      Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) — afholdelsen af udvælgelsesprøver til rekruttering af tjenestemænd — EPSO’s rolle — bistand til udvælgelseskomitéen

(Tjenestemandsvedtægten, bilag III, art. 1, 4 og 7)

3.      Tjenestemænd — søgsmål — dom om annullation — retsvirkninger

(Tjenestemandsvedtægten, art. 91)

1.      En påstand om annullation af en udvælgelsesprøve, der er nedlagt af en ansøger, som ikke er opført på listen over ansøgere, der opfordres til at indgive en fuldstændig ansøgning med henblik på eventuelt at få adgang til en almindelig udvælgelsesprøve, kan kun antages til realitetsbehandling, såfremt den vedrører afgørelsen om ikke at opføre ansøgeren på den nævnte liste.

(jf. præmis 36)

Henvisning til:

Retten: 25. maj 2000, sag T­173/99, Elkaïm og Mazuel mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 101, og II, s. 433, præmis 23 og den deri nævnte retspraksis

2.      De opgaver, som Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) er blevet betroet, er af en beskaffenhed, der gør dette organ til en vigtig aktør i fastlæggelsen og gennemførelsen af Unionens politik på personaleudvælgelsesområdet, men hvad angår afholdelsen af udvælgelsesprøverne til rekruttering af tjenestemænd er dens rolle — om end væsentlig i det omfang, den bistår udvælgelseskomitéen — under alle omstændigheder subsidiær i forhold til denne komité, som EPSO i øvrigt ikke kan sætte sig i stedet for.

Selv om det er korrekt, at det er ansættelsesmyndigheden, dvs. EPSO siden 2002, der i henhold til artikel 1 i bilag III til vedtægten vedtager meddelelsen om udvælgelsesprøver, der fastsætter kravene for adgang til udvælgelsesprøven, forholder det sig ikke desto mindre således, som det følger af artikel 4 i det nævnte bilag, der blev ændret i forbindelse med reformen af vedtægten i 2004 til også at omfatte artikel 7, der omhandler de opgaver, som EPSO er blevet betroet, at EPSO’s rolle, når udvælgelsesprøven er indledt, er begrænset til at opstille en liste over de ansøgere, der opfylder de betingelser, der er fastsat i henhold til vedtægtens artikel 28, litra a)-c), dvs. at de skal være statsborgere i en af Unionens medlemsstater, ikke være frataget de borgerlige rettigheder, have opfyldt sine forpligtelser i henhold til de gældende love om værnepligt og opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv, og til at fremsende denne liste med ansøgerens akter til formanden for udvælgelseskomitéen. Ifølge vedtægten har EPSO således ikke beføjelse til at foretage selve udvælgelsen af personale.

(jf. præmis 48 og 49)

Henvisning til:

Personaleretten: 15. juni 2010, sag F­35/08, Pachtitis mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A­1, s. 0000, og II­A­1, s. 0000, præmis 58, der er genstand for en appelsag, der verserer for Den Europæiske Unions Ret, sag T­361/10 P

3.      Når en afgørelse truffet af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) om ikke at opføre en ansøger på listen over ansøgere, der opfordres til at indgive en fuldstændig ansøgning med henblik på eventuelt at få adgang til en almindelig udvælgelsesprøve, annulleres, er den berørtes rettigheder tilstrækkelig beskyttede, hvis ansættelsesmyndigheden søger at finde en rimelig løsning i forhold til den pågældende, uden at det er nødvendigt at omstøde resultatet af udvælgelsesprøven som helhed eller at annullere de udnævnelser, som er foretaget på grundlag heraf.

(jf. præmis 60 og 62)

Henvisning til:

Domstolen: 14. juli 1983, sag 144/82, Detti mod Domstolen, Sml. s. 2421, præmis 33; 6. juli 1993, sag C­242/90 P, Kommissionen mod Albani m.fl., Sml. I, s. 3839, præmis 13 og 14

Retten: 22. juni 1990, forenede sager T­32/89 og T­39/89, Marcopoulos mod Domstolen, Sml. II, s. 281, præmis 44

Personaleretten: 5. maj 2010, sag F­53/08, Bouillez m.fl. mod Rådet, Sml. Pers. I­A­1, s. 0000, og II­A­1, s. 0000, præmis 82 og 83