Language of document : ECLI:EU:F:2010:137

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

28 päivänä lokakuuta 2010

Asia F-9/09

Isabel Vicente Carbajosa ym.

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Avoimet kilpailut EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 petostentorjunnan alalla – Asianomaiselle vastainen toimi – Hakijoiden jättäminen pois kilpailusta alkukarsintakokeiden tulosten perusteella – EPSOn toimivallan puuttuminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Isabel Vicente Carbajosa ja kaksi muuta komission virkamiestä/väliaikaista toimihenkilöä vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan henkilöstövalintatoimiston (EPSO) päätökset, jotka koskevat avoimia kilpailuja EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 koskevien ilmoitusten hyväksymistä ja julkaisemista, EPSOn päätökset, jotka koskevat alkukarsintakokeiden ja kirjallisten kokeiden tarkastamista, ja kyseisten kilpailujen suullisten kokeiden arvioinnin.

Ratkaisu: EPSOn päätökset olla ottamatta Vicente Carbajosaa kilpailussa EPSO/AD/117/08 ja Lehtistä ja Menchéniä kilpailussa EPSO/AD/116/08 luetteloon hakijoista, joita pyydetään toimittamaan täydellinen hakemus, kumotaan. Kanne jätetään tutkimatta muilta osin. Komissio vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Oikeussuojan tarve – Hakija, joka on suljettu kilpailun ulkopuolelle ja joka vaatii kaikkien kilpailuun liittyvien toimien kumoamista – Tutkittavaksi ottaminen ainoastaan siltä osin kuin kantaja on suljettu kilpailun ulkopuolelle

(Henkilöstösääntöjen 91 artikla)

2.      Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO) – Virkamiesten palvelukseen ottamiseksi järjestettävien kilpailujen kulku – EPSOn rooli – Valintalautakunnan avustaminen

(Henkilöstösääntöjen liitteessä III olevat 1, 4 ja 7 artikla)

3.      Virkamiehet – Kanne – Kumoamistuomio – Vaikutukset

(Henkilöstösääntöjen 91 artikla)

1.      Hakijan, jota ei ole otettu luetteloon hakijoista, joita pyydetään toimittamaan täydellinen hakemus siinä tarkoituksessa, että heidät mahdollisesti hyväksyttäisiin avoimeen kilpailuun, hakemus, jossa vaaditaan kilpailumenettelyn kumoamista, voidaan tutkia vain siltä osin kuin se koskee sitä, että häntä ei ole otettu kyseiseen luetteloon.

(ks. 36 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑173/99, Elkaïm ja Mazuel v. komissio, 25.5.2000 (Kok. H., s. I‑A‑101 ja II‑433, 23 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen)

2.      Vaikka Euroopan henkilöstövalintatoimistolle (EPSO) annetut tehtävät ovat omiaan tekemään tästä elimestä tärkeän toimijan unionin henkilöstönvalintapolitiikan määrittämisessä ja toteuttamisessa, siltä osin kuin on sitä vastoin kysymys virkamiesten palvelukseen ottamiseksi järjestettävien kilpailujen kulusta, EPSOn rooli, vaikka se on valintalautakunnan avustamisessa merkittävä, on kuitenkin toissijainen verrattuna valintalautakunnan rooliin, eikä EPSO myöskään voi ottaa itselleen valintalautakunnan asemaa.

Vaikka on totta, että nimittävä viranomainen, siis vuodesta 2002 lähtien EPSO, vahvistaa kilpailuilmoituksen, jossa määritellään kilpailuun osallistumisen edellytykset, henkilöstösääntöjen liitteessä III olevan 1 artiklan nojalla, kyseisessä liitteessä, jota on muutettu vuoden 2004 uudistuksessa siten, että siihen on lisätty EPSOlle annettuja tehtäviä koskeva 7 artikla, olevasta 4 artiklasta kuitenkin ilmenee, että kun kilpailumenettely on alkanut, EPSOn rooli rajoittuu siihen, että se vahvistaa luettelon hakijoista, jotka täyttävät henkilöstösääntöjen 28 artiklan a, b ja c kohdassa säädetyt edellytykset – eli sen, että he ovat jonkin unionin jäsenvaltion kansalaisia, joilla on täydet kansalaisoikeudet, ovat täyttäneet asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa ja täyttävät tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset – ja toimittaa luettelon valintalautakunnan puheenjohtajalle yhdessä hakemusasiakirjojen kanssa. Henkilöstösäännöissä ei siis anneta EPSOlle tehtäviä, jotka koskevat itse henkilöstönvalintaa.

(ks. 48 ja 49 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑35/08, Pachtitis v. komissio, 15.6.2010 (58 kohta, valitus vireillä unionin yleisessä tuomioistuimessa, asia T-361/10 P)

3.      Kun Euroopan henkilöstövalintatoimiston (EPSO) päätös olla ottamatta hakijaa luetteloon hakijoista, joita pyydetään toimittamaan täydellinen hakemus siinä tarkoituksessa, että heidät mahdollisesti hyväksyttäisiin avoimeen kilpailuun, kumotaan, asianomaisen henkilön oikeuksia suojataan riittävällä tavalla, jos nimittävä viranomainen etsii asianomaisen henkilön tapauksessa oikeudenmukaisen ratkaisun, eikä ole tarpeen kyseenalaistaa kilpailun tuloksia kokonaisuudessaan tai kumota kilpailun tulosten perusteella tehtyjä nimityksiä.

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 144/82, Detti v. yhteisöjen tuomioistuin, 14.7.1983 (Kok., s. 2421, 33 kohta) ja asia C‑242/90 P, komissio v. Albani ym., 6.7.1993 (Kok., s. I‑3839, 13 ja 14 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑32/89 ja T‑39/89, Marcopoulos v. yhteisöjen tuomioistuin, 22.6.1990 (Kok., s. II‑281, 44 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑53/08, Bouillez ym. v. neuvosto, 5.5.2010 (82 ja 83 kohta)