Language of document :

Жалба, подадена на 3 февруари 2009 г. - Moschonaki/Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

(Дело F-10/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Chrysanthe Moschonaki (Брюксел, Белгия) (представител: N. Lhoëst, avocat)

Ответник: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Предмет и описание на спора

От една страна, искане за отмяна на решението, с което се отхвърля подадената от жалбоподателя жалба за тормоз срещу началника на отдел "Човешки ресурси", и, от друга страна, искане за осъждане на ответника да заплати на жалбоподателя обезщетение за претърпените вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на директора на фондацията от 29 февруари 2008 г., с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя за тормоз срещу началника на отдел "Човешки ресурси",

да се отмени, ако е необходимо, изричното решение на фондацията от 24 октомври 2008 г., с което се отхвърля подадената от жалбоподателя на 27 юни 2008 г. административна жалба по реда на член 90, параграф 2,

да се осъди фондацията да заплати на жалбоподателя обезщетение с неокончателен размер от 100 000 EUR,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________