Language of document :

Жалба, подадена на 26 януари 2009 г. - Soerensen Ferraresi/Комисия

(Дело F-5/09)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Ayo Soerensen Ferraresi (Милано, Италия) (представител: C. Di Vuolo, avvocato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Искане за поправяне на вредите, претърпени от жалбоподателя вследствие на упражнения спрямо него психически тормоз и на решението на комисията по инвалидност автоматично да го пенсионира поради инвалидност.

Искания на жалбоподателя

да се осъди ответникът да поправи физическите, имуществените и неимуществените вреди, понесени от жалбоподателя,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________