Language of document :

Sag anlagt den 26. januar 2009 - Soerensen Ferraresi mod Kommissionen

(Sag F-5/09)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Ayo Soerensen Ferraresi (Milano, Italien) (ved avvocato C. Di Vuolo)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Ansøgningen om erstatning for den skade, som sagsøgeren har lidt som følge af den mobning, hun har været udsat for, og som følge af invaliditetsudvalgets afgørelse om at afskedige hende med pension uden ansøgning

Sagsøgerens påstande

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale erstatning for den fysiske og psykiske skade, hun er blevet forvoldt, samt for det tab, hun har lidt.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________