Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 stycznia 2009 r. - Soerensen Ferraresi przeciwko Komisji

(Sprawa F-5/09)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Ayo Soerensen Ferraresi (Mediolan, Włochy) (przedstawiciel: C. Di Vuolo, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Żądanie naprawienia szkód poniesionych przez skarżącą z powodu mobbingu, którego stała się ofiarą i z powodu decyzji komisji ds. inwalidztwa w sprawie przeniesienia jej z urzędu na emeryturę ze względu na inwalidztwo.

Żądania strony skarżącej

obciążenie Komisji obowiązkiem naprawienia szkody na osobie, zadośćuczynienia krzywdzie i naprawienia szkody majątkowej poniesionych przez skarżącą;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________