Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 28 октомври 2010 г. - Fares/Комисия

(Дело F-6/09)1

(Публична служба - Договорно наети служители - Класиране в степен - Вземане предвид на професионалния опит)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Soukaïna Fares (Брюксел, Белгия) (представител: L. Vogel, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Berscheid)

Предмет на делото

Искане за отмяна на решението, с което жалбоподателят е класиран в степен 8 от функционална група III.

Диспозитив на решението

1)    Отменя решението на Европейската комисия, с което г-жа Fares е класирана в степен 8 от функционална група ІІІ на договорно наетите служители и което произтича от договора от 28 март 2008 г. за назначаване на г-жа Fares като договорно нает служител.

2)    Осъжда Комисията да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 69, 21.3.2009 г., стр. 54.