Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 28 października 2010 r. - Fares przeciwko Komsji

(Sprawa F-6/09)1

(Służba publiczna - Członkowie personelu kontraktowego - Zaszeregowanie do grupy - Wzięcie pod uwagę doświadczenia zawodowego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Soukaïna Fares (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Vogel)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o zaszeregowaniu skarżącej do grupy funkcyjnej III, grupa zaszeregowania 8.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej, na mocy której S. Fares została zaszeregowana do grupy zaszeregowania 8 w ramach grupy funkcyjnej III dla członków personelu kontraktowego w zakresie w jakim decyzja ta wynika z umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego zawartej z S. Fares w dniu 28 marca 2008 r.

Komisja zostaje obciążona całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 69 z 21.3.2009, s. 54.