Language of document : ECLI:EU:F:2009:169

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 15. decembra 2009

Vec F‑8/09

Svetoslav Apostolov

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Neprípustná žaloba – Omeškanie“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou S. Apostolov navrhuje najmä zrušenie rozhodnutia Úradu pre výber zamestnancov Európskych spoločenstiev (EPSO) z 21. októbra 2008, ktorým sa zamieta jeho sťažnosť proti rozhodnutiu EPSO z 25. apríla 2008, ktorým sa mu oznámilo, že známky, ktoré dosiahol vo výberových testoch v rámci výzvy na vyjadrenie záujmu EPSO/CAST‑27/4/7 neboli dostatočné na jeho zápis do databázy vybraných uchádzačov

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako neprípustná. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

Abstrakt

Konanie – Lehoty na podanie žaloby – Preklúzia – Ospravedlniteľný omyl – Pojem

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 97 ods. 4 a článok 100 ods. 3; služobný poriadok úradníkov článok 91 ods. 3)

V rámci právnej úpravy Spoločenstva týkajúcej sa lehôt na podanie žalôb sa pojem „ospravedlniteľný omyl“, ktorý umožňuje odchýliť sa od tejto právnej úpravy, vzťahuje len na výnimočné okolnosti, najmä keď príslušná inštitúcia konala takým spôsobom, ktorý je spôsobilý samotný alebo v rozhodujúcej miere vyvolať pochopiteľné pochybnosti v úsudku osoby podliehajúcej súdnej právomoci a konajúcej v dobrej viere, ktorá preukázala všetku náležitú starostlivosť vyžadovanú od bežne informovanej osoby.

(pozri bod 21)

Odkaz:

Súdny dvor: 15. decembra 1994, Bayer/Komisia, C‑195/91 P, Zb. s. I‑5619, bod 26; 15. mája 2003, Pitsiorlas/Rada a ECB, C‑193/01 P, Zb. s. I‑4837, bod 24