Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Saarbrücken (Tyskland) den 26 oktober 2020 – Koch Media GmbH mot FU

(Mål C-559/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Saarbrücken

Parter i det nationella målet

Klagande: Koch Media GmbH

Motpart: FU

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

1. a)    Ska artikel 14 i direktiv 2004/48 tolkas på så sätt att bestämmelsen omfattar nödvändiga advokatkostnader i form av ”kostnader för förfarandet” eller i form av ”andra kostnader”1 , som uppkommer för en innehavare av immateriella rättigheter i den mening som avses i artikel 2 i direktivet i samband med att rättighetshavaren, innan denne vänder sig till domstol, genom ett så kallat varningsbrev (Abmahnung) kräver att en person ska upphöra att göra intrång i dessa rättigheter?

b)    Om fråga 1a besvaras nekande: Ska artikel 13 i direktiv 2004/48 tolkas på så sätt att den omfattar de i fråga 1a nämnda advokatkostnaderna såsom skadestånd?

2. a)    Ska unionsrätten, särskilt mot bakgrund av

–    artiklarna 3, 13 och 14 i direktiv 2004/48,

–    artikel 8 i direktiv 2001/292 , och

–    artikel 7 i direktiv 2009/243 ,

tolkas på så sätt att en innehavare av immateriella rättigheter i den mening som avses i artikel 2 i direktiv 2004/48 i princip har rätt till ersättning för samtliga advokatkostnader som nämns i fråga 1a, och i varje fall för en rimlig och väsentlig del av kostnaderna, även om

–    det är en fysisk person har gjort sig skyldig till den aktuella överträdelsen utanför sin yrkes- eller näringsverksamhet, och

–    en nationell bestämmelse för detta fall föreskriver att sådana advokatkostnader normalt bara är ersättningsgilla upp till ett på visst sätt reducerat tvisteföremålsvärde?

b)     Om fråga 2a besvaras jakande: Ska de unionsrättsliga bestämmelser som nämns i fråga 2a tolkas på så sätt att ett undantag från den princip som anges i fråga 2a, enligt vilken rättighetshavaren ska få ersättning för de advokatkostnader som anges i fråga 1a med hela beloppet, eller i vart fall för en rimlig och väsentlig del av kostnaderna,

med beaktande av andra faktorer (som till exempel verkets aktualitet, hur lång tid verket har publicerats och det förhållandet att en fysisk person har gjort intrånget utanför sin närings- eller yrkesverksamhet),

kommer i fråga,

även om immaterialrättsintrånget, i den mening som avses i artikel 2 i direktiv 2004/48, består i fildelning, det vill säga att verket görs tillgängligt för allmänheten genom att kostnadsfri nedladdning erbjuds alla användare på en fritt tillgänglig webbplats för fildelning, vilken inte använder någon DRM-teknik (Digital Rights Management)?

____________

1 EUT L 157, 2004, s. 45.

2 EGT L 167, 2001, s. 10.

3 EUT L 111, 2009, s. 16.