Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Warszawie (Poľsko) 28. októbra 2020 – ORLEN KolTrans sp. z o. o./Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

(vec C-563/20)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Warszawie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: ORLEN KolTrans sp. z o. o.

Žalovaný : Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 30 ods. 2 písm. e) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES z 26. februára 2001 o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii1 vykladať v tom zmysle, že priznáva železničnému podniku, ktorý používa alebo má v úmysle používať železničnú infraštruktúru, právo zúčastniť sa konania vedeného regulačným orgánom, ktorého cieľom je stanovenie výšky poplatkov za prístup k železničnej infraštruktúre manažérom železničnej infraštruktúry?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku, má sa článok 30 ods. 5 a 6 smernice 2001/14/ES vykladať v tom zmysle, že priznáva železničnému podniku, ktorý používa alebo má v úmysle používať železničnú infraštruktúru, právo napadnúť rozhodnutie regulačného orgánu, ktorým sa schvaľuje výška poplatkov za prístup k železničnej infraštruktúre stanovených manažérom tejto infraštruktúry?

____________

1 Ú. v. ES L 75, 2001, s. 29; Mim. vyd. 07/005, s. 404.