Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Verwaltungsgericht Wien (Østrig) den 26. oktober 2020 – CR, GF og TY

(Sag C-560/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Wien

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: CR, GF og TY

Sagsøgt myndighed: Landeshauptmann von Wien

Præjudicielle spørgsmål

I.    Kan forældre, der er tredjelandsstatsborgere, til en flygtning, som ansøgte om asyl som uledsaget mindreårig, og som blev tilkendt asyl, mens vedkommende stadig var mindreårig, fortsat påberåbe sig artikel 2, litra f), sammenholdt med artikel 10, stk. 3, litra a), i Rådets direktiv 2003/86/EF 1 , når flygtningen efter tilkendelsen af asyl, men under behandlingen af sagen om tildeling af en opholdstilladelse til vedkommendes forældre, er blevet myndig?

II.    Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Er det i et sådant tilfælde nødvendigt, at tredjelandsstatsborgerens forældre overholder den i Domstolens dom af 12. april 2018, C-550/16, A og S 2 , præmis 61, nævnte frist for at indgive ansøgning om familiesammenføring på »principielt [...] tre måneder fra den dato, hvor den pågældende mindreårige opnåede flygtningestatus«?

III.    Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Skal en anerkendt flygtnings søster, som er tredjelandsstatsborger, tildeles opholdstilladelse direkte på grundlag af EU-retten, når flygtningens forældre i tilfælde af afslag på opholdstilladelse til flygtningens myndige søster reelt ville være tvunget til at give afkald på deres ret til familiesammenføring i henhold til artikel 10, stk. 3, litra a), i direktiv 2003/86/EF, fordi denne myndige søster til flygtningen på grund af sin helbredstilstand ubetinget har behov for sine forældres vedvarende pleje og derfor ikke kan forblive i oprindelseslandet alene?

IV.    Såfremt det andet spørgsmål besvares bekræftende: Hvilke kriterier skal anvendes ved vurderingen af, om en sådan ansøgning om familiesammenføring »principielt« er indgivet rettidigt inden for tre måneder som omhandlet i Domstolens dom af 12. april 2018, C-550/16, A og S, præmis 61?

V.    Såfremt det andet spørgsmål besvares bekræftende: Kan flygtningens forældre fortsat påberåbe sig deres ret til familiesammenføring i henhold til artikel 10, stk. 3, litra a), i direktiv 2003/86, hvis der er gået tre måneder og en dag mellem den dato, hvor den mindreårige blev anerkendt som flygtning, og deres ansøgning om familiesammenføring?

VI.    Kan en medlemsstat i en sag om familiesammenføring i henhold til artikel 10, stk. 3, litra a), i direktiv 2003/86/EF af flygtningens forældre principielt kræve, at de opfylder betingelserne i artikel 7, stk. 1, i direktiv 2003/86?

VII.    Afhænger kravet om opfyldelse af de i artikel 7, stk. 1, i direktiv 2003/86/EF nævnte betingelser i forbindelse med en familiesammenføring i henhold til artikel 10, stk. 3, litra a), i direktiv 2003/86 af, om ansøgningen om familiesammenføring som omhandlet i artikel 12, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 2003/86/EF er indgivet inden for en frist på tre måneder efter tilkendelsen af flygtningestatus?

____________

1     Rådets direktiv 2003/86/EF 2 af 22.9.2003 om ret til familiesammenføring (EUT 2003, L 251, s. 12).

3     EU:C:2018:248.