Language of document :

Преюдициално запитване от Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (Белгия), постъпило на 26 октомври 2020 г. — Q, R, S/United Airlines, Inc.

(Дело C-561/20)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

Страни в главното производство

Ищци: Q, R, S

Ответник: United Airlines, Inc.

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 3, параграф 1, буква а) и член 7 от Регламент (ЕО) № 261/20041 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91, както Съдът тълкува тези разпоредби, да се тълкуват и в смисъл, че пътник има право на обезщетение от въздушен превозвач, който не е въздушен превозвач от Общността, когато пътникът достига крайния си пункт на пристигане с повече от три часа закъснение вследствие на закъснение при последната част от полет, която е с пунктове на излитане и на кацане на територията на трета държава и без междинно кацане на територията на държава членка, като тази последна част от полета е съставна част от директно свързан полет, чийто първоначален пункт на излитане е летище на територията на държава членка, изпълнява се изцяло от посочения въздушен превозвач и пътникът е резервирал този полет с една-единствена резервация при въздушен превозвач от Общността, който не изпълнява нито една част от този полет?

При утвърдителен отговор на първия въпрос: ако Регламент № 261/2004 се тълкува в смисъла на първия въпрос, нарушава ли този регламент международното право, и по-специално принципа, че всяка държава има пълен и изключителен суверенитет над своето въздушно пространство с оглед на това, че съгласно това тълкуване правото на Съюза следва да се прилага към факти, които настъпват на територията на трета държава?

____________

1     ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218.