Language of document : ECLI:EU:C:2020:938

Kohtuasi C663/18

Kriminaalmenetlus

versus

B S
ja
C A

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel d’Aix-en-Provence)

 Euroopa Kohtu (neljas koda) 19. novembri 2020. aasta otsus

Eelotsusetaotlus – Kaupade vaba liikumine – Lina- ja kanepituru ühine korraldus – Erandid – Rahvatervise kaitse – Liikmesriigi õigusaktid, millega piiratakse kanepi tootmist ja turustamist nii, et lubatud on toota ja turustada üksnes kiudusid ja seemneid – Kannabidiool (CBD)

1.        Põllumajandus – Ühine turukorraldus – Lina ja kanep – Otsetoetuskavad – Määrused nr 1308/2013 ja nr 1307/2013 – Kohaldamisala – Põllumajandussaadused – Mõiste – Aluslepingute I lisas nimetatud tooted – Tooted, mis on klassifitseeritud harmoneeritud süsteemi nomenklatuuri rubriiki 5107 (nüüd rubriik 5302) – Kannabidiool (CBD), mis on ekstraheeritud kogu Cannabis sativa taimest – Välistamine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1307/2013, artikli 4 lõike 1 punkt d ja määrus nr 1308/2013, artikli 1 lõige 1)

(vt punktid 46, 52, 56–58, 96 ja resolutsioon)

2.        Kaupade vaba liikumine – Aluslepingu sätted – Kohaldamisala – Ebaseaduslikku majandusringlusse kuuluvad narkootilised ained, mille import ja müügiks pakkumine on keelatud kõigis liikmesriikides – Välistamine – Mõiste „narkootiline aine“ – Kannabidiool (CBD), mis on ekstraheeritud kogu Cannabis sativa taimest – Olemasolevate teadusandmete põhjal psühhotroopse ja kahjuliku mõju puudumine tervisele – Välistamine – Aluslepingu kaupade vaba liikumist käsitlevate sätete kohaldamine liikmesriigi õigusnormide suhtes, mis piiravad CBD turustamist

(Nõukogu raamotsus 2004/757, artikli 1 lõike 1 punktid a ja b; Schengeni lepingu rakendamise konventsioon, artikli 71 lõige 1)

(vt punktid 61–65 ja 67–78)

3.        Kaupade vaba liikumine – Koguselised piirangud – Samaväärse toimega meetmed – Liikmesriigi õigusnormid, mis keelavad turustada teises liikmesriigis seaduslikult toodetud kannabidiooli (CBD), mis on ekstraheeritud kogu Cannabis sativa taimest – Lubamatus – Piir – Põhjendatus – Rahvatervise kaitse – Lubatavus – Tingimused – Taotletava eesmärgi saavutamine – Proportsionaalsuse põhimõtte järgimine

(ELTL artiklid 34 ja 36)

(vt punktid 82–85, 93–96 ja resolutsioon)

Kokkuvõte

Liikmesriik ei või keelata teises liikmesriigis seaduslikult toodetud kannabidiooli (CBD) turustamist, kui see on ekstraheeritud kogu Cannabis sativa taimest, mitte ainult selle kiududest ja seemnetest

See keeld võib küll olla põhjendatav rahvatervise kaitse eesmärgiga, ent ei või minna kaugemale sellest, mis on nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalik

B S ja C A on kannabidiooliõli (edaspidi „CBD“) – mis on kanepiliste sugukonda kuuluvas harilikus kanepis (ehk Cannabis sativa) leiduv molekul – sisaldavate elektrooniliste sigarettide turustamise ja edasimüügiga tegeleva äriühingu endised juhid. Konkreetse juhtumi puhul toodeti CBD‑d Tšehhi Vabariigis seaduslikult kasvatatud kanepitaimest, millest kasutati ära kogu taim, sealhulgas lehed ja õied. Seejärel imporditi CBD Prantsusmaale, kus see pakendati elektrooniliste sigarettide karpidesse.

B S ja C A suhtes algatati kriminaalmenetlus, kuna Prantsuse õigusnormide(1) kohaselt on kaubanduslikul eesmärgil lubatud kasutada üksnes kanepi kiude ja seemneid. Pärast seda, kui tribunal correctionnel de Marseille (Marseille' kriminaalkohus, Prantsusmaa) mõistis kummalegi vastavalt 18 ja 15 kuu pikkuse tingimisi vangistuse ja rahatrahvi 10 000 eurot, esitasid nad apellatsioonkaebuse cour d’appel d’Aix-en-Provence'ile (Aix-en-Provence’i apellatsioonikohus, Prantsusmaa). Nimetatud kohtul tekkis aga küsimus, kas liidu õigusega on kooskõlas Prantsuse õigusnormid, mis keelavad teises liikmesriigis seaduslikult toodetud CBD turustamise, kui see aine on ekstraheeritud kogu Cannabis sativa taimest, mitte üksnes selle kiududest ja seemnetest.

Euroopa Kohtu hinnang

Euroopa Kohus leidis, et sellised õigusnormid, nagu on kõne all põhikohtuasjas, on liidu õigusega, eriti kaupade vaba liikumist käsitlevate sätetega vastuolus.

Esimesena annab Euroopa Kohus hinnangu kõnealuse olukorra suhtes kohaldatavale õigusele.

Selles osas jätab Euroopa Kohus kõrvale ühist põllumajanduspoliitikat käsitlevad määrused(2). Nimelt kohaldatakse neid teiseseid õigusakte üksnes aluslepingute I lisas nimetatud „põllumajandustoodetele“. Ent CBD‑d, mis on ekstraheeritud kogu Cannabis sativa taimest, ei saa erinevalt näiteks toorkanepist pidada põllumajandustooteks. Seetõttu ei kuulu see nende määruste kohaldamisalasse.

Küll aga leiab Euroopa Kohus, et liidusisest kaupade vaba liikumist käsitlevad sätted (ELTL artiklid 34 ja 36) on kohaldatavad, kuna põhikohtuasjas kõnealust CBD‑d ei saa pidada „narkootiliseks aineks“. Sellisele järelduseni jõudmiseks tuletab Euroopa Kohus kõigepealt meelde, et isikud, kes müüvad narkootilisi aineid, ei saa tugineda liikumisvabaduste kohaldamisele, kuna niisugune müük on keelatud kõikides liikmesriikides, välja arvatud range järelevalvega kaubanduses, mille eesmärk on kasutada neid meditsiinilisel ja teaduslikul otstarbel. Seejärel märgib Euroopa Kohus, et mõistete „uimasti“ või „narkootiline aine“ määratlemiseks viitab liidu õigus(3) eelkõige kahele Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioonile, s.o psühhotroopsete ainete konventsioon(4) ja narkootiliste ainete ühtne konventsioon(5). Ent CBD‑d ei ole esimesena nimetatud konventsioonis märgitud ning olgugi et teisena nimetatud konventsiooni grammatiline tõlgendamine võiks tuua kaasa selle aine kui kannabise ekstrakti liigitamise narkootiliseks aineks, oleks niisugune tõlgendus vastuolus nimetatud konventsiooni üldise mõttega ja selle eesmärgiga kaitsta „inimkonna tervist ja heaolu“. Euroopa Kohus märgib, et lähtudes käesoleval ajal teadaolevatest teadusandmetest, mida tuleb arvesse võtta, ei näi kõnesoleval CBD‑l – erinevalt tetrahüdrokannabinoolist (tuntud kui THC), mis on üks teine kannabinoid – olevat psühhotroopset ega kahjulikku mõju inimeste tervisele.

Teisena leiab Euroopa Kohus, et sellised õigusnormid, nagu on kõne all põhikohtuasjas, on kaupade vaba liikumist käsitlevate sätetega vastuolus. Nimelt kujutab CBD turustamise keeld endast koguselise impordipiiranguga samaväärse toimega meedet, mis on ELTL artikli 34 kohaselt keelatud. Euroopa Kohus siiski täpsustab, et niisuguseid õigusnorme võib põhjendada mõne ELTL artiklis 36 loetletud üldise huviga nagu rahvatervise kaitse eesmärk, millele tugineb Prantsuse Vabariik, kui need õigusnormid on selle eesmärgi saavutamiseks sobivad ega lähe kaugemale sellest, mis on selle eesmärgi saavutamiseks vajalik. Kuigi viimati nimetatud asjaolu tuleb kontrollida liikmesriigi kohtul, annab Euroopa Kohus selle kohta kaks suunist. Ta märgib esiteks, et turustamise keeld ei näi mõjutavat sünteetilist CBD‑d, millel on samad omadused kui kõnesoleval CBD‑l ning mida saab seega kasutada viimase asendajana. Juhul kui see nii peaks olema, annaks see tunnistust sellest, et Prantsuse õigusnormid ei ole rahvatervise kaitse eesmärgi järjekindlalt ja süstemaatiliselt saavutamiseks sobivad. Teiseks on Euroopa Kohus nõus, et Prantsuse Vabariik ei ole kohustatud tõendama, et CBD on sama ohtlik kui mõned teised narkootilised ained. Küll aga tuleb liikmesriigi kohtul hinnata olemasolevaid teadusandmeid, et veenduda, ega väidetav tegelik oht rahvatervisele ei põhine puhtalt hüpoteetilistel kaalutlustel. Nimelt võib CBD turustamise keelamise otsuse, mis on kõige kitsendavam piirang teistes liikmesriikides seaduslikult valmistatavate ja turustatavate toodete kaubandusele, vastu võtta vaid juhul, kui väidetav tegelik oht rahvatervisele on piisavalt tõendatud.


1      22. augusti 1990. aasta määrus, millega rakendatakse rahvatervise seadustiku artiklit R. 5132‑86 kannabise suhtes (JORF, 4.10.1990, lk 12041), mida on tõlgendatud justiitsministeeriumi 23. juuli 2018. aasta ringkirjas 2018/F/0069/FD 2, mis käsitleb kanepitoodete avalikkusele müügiks pakkuvate asutuste (coffee shops) suhtes kohaldatavat õiguslikku regulatsiooni.


2      Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 637/2008 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 73/2009 (ELT 2013, L 347, lk 608); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT 2013, L 347, lk 671).


3      Viide on tehtud eelkõige nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta raamotsuse 2004/757/JSK, millega kehtestatakse miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta (ELT 2004, L 335, lk 8), artikli 1 lõike 1 punktiga a.


4      1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsioon, mis sõlmiti 21. veebruaril 1971 Viinis (United Nations Treaty Series, kd 1019, nr 14956).


5      1961. aasta narkootiliste ainete ühtne konventsioon, mis sõlmiti 30. märtsil 1961 New Yorgis (muudetud 1972. aasta protokolliga) (United Nations Treaty Series, kd 520, nr 7515).