Language of document :

Tiesas (ceturtā palāta) 2020. gada 19. novembra spriedums (Cour d'appel d'Aix-En-Provence (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret BS, CA

(Lieta C-663/18) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Preču brīva aprite – Lina un kaņepju tirgu kopīga organizācija – Atkāpes – Sabiedrības veselības aizsardzība – Valsts tiesību akti, saskaņā ar kuriem kaņepju rūpnieciska un komerciāla izmantošana attiecas tikai uz to šķiedrām un sēklām – Kanabidiols (CBD))

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour d'appel d'Aix-En-Provence

Pamata kriminālprocesa dalībnieki

B S, C A

Piedaloties: Ministère public, Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Rezolutīvā daļa

LESD 34. un 36. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, ar kuru ir aizliegta citā dalībvalstī likumīgi ražota kanabidiola (CBD) tirdzniecība, ja tas ir iegūts no pilnīgi visa cannabis sativa auga, nevis tikai no tā šķiedrām un sēklām, ar nosacījumu, ka šis tiesiskais regulējums nav piemērots, lai nodrošinātu sabiedrības veselības aizsardzības mērķa īstenošanu, un ja vien tas nepārsniedz to, kas ir nepieciešams šī mērķa sasniegšanai. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1307/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007, ir jāinterpretē tādējādi, ka tās nav piemērojamas attiecībā uz šādu tiesisko regulējumu.

____________

1 OV C 4, 7.1.2019.