Language of document :

Жалба, подадена на 19 ноември 2020 г. от International Management Group (IMG) срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 9 септември 2020 г. по дело T-381/15 RENV, IMG/Комисия

(Дело C-620/20 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: International Management Group (IMG) (представители: L. Levi, J.-Y. de Cara, avocats)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени решението на Общия съд от 9 септември 2020 г. по дело T-381/15/RENV,

вследствие на това да уважи исканията на жалбоподателя пред първата инстанция и:

да осъди ответника да плати обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, както е уточнено в становището му след връщането по дело T-381/15 RENV,

да осъди ответника да заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага следните основания в подкрепа на жалбата:

a. По незаконосъобразността на поведението на Комисията

1) нарушение на решението на Съда от 31 януари 2019 г., International Management Group/Комисия (C‑183/17 P и C‑184/17 P),

2) обжалваното решение не зачита понятието за международна организация, предвидено във финансовите правила: нарушение на международното признаване; нарушение на йерархията на нормите; нарушение на горепосоченото решение на Съда от 31 януари 2019 г. и на финансовите правила,

3) нарушение на принципа на добра администрация,

4) обжалваното решение не зачита понятието за достатъчно сериозно нарушение на правна норма, предоставяща права на частноправните субекти.

б. По вредите

1) що се отнася до исканията, съдържащи се в точка 40, първо до трето тире от обжалваното решение: нарушение на принципа на поправяне в натура; нарушение на задължението на съда за излагане на мотиви; нарушение на условията за допустимост; нарушение на член 76, буква д) и член 84, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд,

2) що се отнася до исканията, съдържащи се в точка 40, четвърто тире от обжалваното решение: нарушение на задължението на съда за излагане на мотиви; нарушение на член 76, буква д) и член 84, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд,

3) що се отнася до неимуществените вреди: нарушение на принципа на поправяне в натура; нарушение на задължението на съда за излагане на мотиви; нарушение на член 76, буква д) и член 84, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд; нарушение на правомощието на съда за пълен съдебен контрол.

____________