Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Salzburg (Österrike) den 18 november 2020 – CS mot Eurowings GmbH

(Mål C-613/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht Salzburg

Parter i det nationella målet

Klagande: CS

Motpart: Eurowings GmbH

Tolkningsfrågor

Kan en strejk som genomförs av de anställda i ett lufttrafikföretag, som inletts av en fackförening för att göra gällande lönefordringar och/eller sociala förmåner, utgöra en ”extraordinär omständighet” i den mening som avses i artikel 5.3 i förordning (EG) nr 261/20041 ?

Gäller detta åtminstone

när dotterbolagets anställda ansluter sig till den strejk som inletts i moderbolaget (Lufthansa AG), för att stödja fackligt understödda fordringar som kabinpersonalen har på moderbolaget, och

särskilt när strejken i dotterbolaget, efter att en överenskommelse slutits med moderbolaget, blir ”självständig” genom att fackföreningen, utan uppenbara skäl, fortsätter strejken och till och med utvidga denna, varvid kabinpersonalen i dotterbolaget ansluter sig till densamma?

Är det, för att fastställa att det föreligger en extraordinär omständighet för det lufttrafikföretag som utför flygningen, tillräckligt att detta påstår att fackförbundet utan skäl fortsätter och till och med utvidgar strejken, trots att moderbolaget tillmötesgått fackförbundets fordringar, och vem har bevisbördan när de närmare omständigheterna i detta avseende är otydliga?

Kan en strejk, som den 18 oktober 2019 tillkännagavs för den 20 oktober 2019 mellan kl. 5:00 och kl. 11:00 i motpartens dotterbolag, och som kl. 5:30 den 20 oktober 2019 spontant utvidgades till att pågå till kl. 24:00, anses utgöra en omständighet som ligger utanför lufttrafikföretagets faktiska kontroll?

Utgör det rimliga åtgärder att upprätta en alternativ tidtabell och att ersätta flygningar, som blivit inställda på grund av det saknas kabinpersonal, med flygningar som genomförs genom så kallad wet-lease – varvid särskild hänsyn har tagits till destinationsorter som innebär flygning över vatten, och till åtskillnaden mellan inhemska och europeiska flygningar –, när man dessutom beaktar att det den dagen endast var 158 av sammanlagt 712 planerade flygningar som fick ställas in?

Vilka beviskrav ställs på det lufttrafikföretag som utför flygningen och som påstår sig ha vidtagit alla, i såväl tekniskt som ekonomiskt hänseende, rimliga åtgärder?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).