Language of document :

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 29 września 2022 r. – ABLV Bank AS w likwidacji/Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB), Komisja Europejska

(Sprawa C-202/21 P)1

Odwołanie – Polityka gospodarcza i pieniężna – Unia bankowa – Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 – Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych – Jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – Składki roczne – Likwidacja instytucji kredytowej – Zwrot wpłaconych składek – Pro rata temporis

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: ABLV Bank AS w likwidacji (przedstawiciel: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) (przedstawiciele: C.J. Flynn i J. Kerlin, pełnomocnicy, których wspierali S. Ianc, T. Klupsch, B. Meyring oraz S. Schelo, Rechtsanwälte), Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Nijenhuis, A. Steiblytė i D. Triantafyllou, pełnomocnicy)

Sentencja

Odwołanie zostaje oddalone.

ABLV Bank AS, w likwidacji, zostaje obciążona, poza własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) oraz przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 217 z 7.6.2021.