Language of document :

Žaloba podaná dne 26. června 2020 – Ryanair v. Komise

(Věc T-388/20)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Ryanair DAC (Swords, Irsko) (zástupci: E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating a I. Metaxas-Maranghidis, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Evropské komise (EU) ze dne 18. května 2020 o státní podpoře SA.56809 – Finsko – COVID-19: Státní záruka za společnost Finnair1 ; a

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobkyně rovněž navrhla, aby byla její žaloba projednána ve zrychleném řízení podle článku 23a statutu Soudního dvora Evropské unie.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně čtyři žalobních důvodů.

První žalobní důvod vycházející z tvrzení, že Evropská komise nesprávně použila čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU tím, že měla za to, že podpora řeší vážné narušení finského hospodářství, a tím, že porušila povinnost zvážit příznivé účinky podpory a její nepříznivý dopad na podmínky obchodování a zachování nenarušené hospodářské soutěže (tj. „test vyváženosti“).

Druhý žalobní důvod vycházející z tvrzení, že Evropská komise porušila zvláštní ustanovení SFEU a obecné zásady evropského práva týkající se zákazu diskriminace, volného poskytování služeb a svobody usazování, o které se opírá liberalizace letecké dopravy v EU od konce 80. let. Liberalizace trhu letecké dopravy v EU umožnila růst skutečně celoevropských nízkonákladových leteckých společností. Evropská komise podle žalobkyně nechala bez povšimnutí škody způsobené krizí COVID-19 těmto celoevropským leteckým společnostem a jejich roli v leteckém propojení Finska tím, že Finsku povolila vyhradit podporu pouze pro společnost Finnair. Článek 107 odst. 3 písm. b) SFEU stanoví výjimku ze zákazu státní podpory podle čl. 107 odst. 1 SFEU, nestanoví však výjimku z ostatních pravidel a zásad SFEU.

Třetí žalobní důvod vycházející z tvrzení, že Evropská komise navzdory závažným obtížím nezahájila formální vyšetřovací řízení a porušila procesní práva žalobkyně.

Čtvrtý žalobní důvod vycházející z tvrzení, že Komise v rozhodnutí porušila svoji povinnost uvést odůvodnění.

____________

1 Rozhodnutí Evropské komise (EU) ze dne 18. května 2020 o státní podpoře SA.56809 (2020/N) – Finsko – COVID-19: Státní záruka za společnost Finnair (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).