Language of document :

26. juunil 2020 esitatud hagi – Ryanair versus komisjon

(kohtuasi T-388/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Ryanair DAC (Swords, Iirimaa) (esindajad: advokaadid E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating ja I. Metaxas-Maranghidis)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada Euroopa Komisjoni 18. mai 2020. aasta otsus riigiabi SA.56809 (2020/N) kohta – SoomeCOVID –19: riiklik laenugarantii Finnairile1 ; ja

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Hageja palus ka, et tema hagi lahendataks kiirendatud menetluses, millele on viidatud Euroopa Kohtu põhikirja artiklis 23a.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

Esimene väide, et Euroopa Komisjon kohaldas vääralt ELTL artikli 107 lõike 3 punkti b kui leidis, et abi kõrvaldab tõsise häire Soome majanduses, ja rikkus kohustust kaaluda abi kasulikku mõju ning selle negatiivset mõju kaubandustingimustele ja kahjustamata konkurentsi säilitamisele (nn tasakaalustatuse analüüs).

Teine väide, et Euroopa Komisjon rikub ELTL erisätteid ja liidu õiguse üldpõhimõtteid seoses diskrimineerimise keelu, teenuste vaba osutamise ja asutamisvabadusega, mis on olnud liidus olulised lennuveo liberaliseerimisel alates 1980. aastate lõpust. Lennundusturu liberaliseerimine liidus võimaldas kasvama hakata üleeuroopalistel odavlennufirmadel. Euroopa Komisjon jättis arvestamata nendele üleeuroopalistele lennuettevõtjatele COVID-19 kriisi tõttu tekkinud kahju ja nende lennufirmade tähtsuse Soome lennutranspordile, sest Soomel lubati anda abi ainult Finnairile. ELTL artikli 107 lõike 3 punktis b on ette nähtud erand riigiabi keelust ELTL artikli 107 lõike 1 järgi, kuid selles ei ole ette nähtud erandit teistest sätetest ega ELTL põhimõtetest.

Kolmas väide, et Euroopa Komisjon jättis hoolimata tõsistest raskustest ametliku uurimismenetluse algatamata ja rikkus hageja menetlusõigusi.

Neljas väide, et otsuses on rikutud komisjoni põhjendamiskohustust.

____________

1 Euroopa Komisjoni 18. mai 2020. aasta otsus (EL) riigiabi SA.56809 (2020/N) kohta – Soome -- COVID-19: riiklik laenugarantii Finnairile (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).