Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 26. jūnijā – Ryanair/Komisija

(Lieta T-388/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ryanair DAC (Swords, Īrija) (pārstāvji: E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating un I. Metaxas-Maranghidis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Eiropas Komisijas 2020. gada 18. maija lēmumu (ES) par valsts atbalstu SA.56809 (2020/N) – Somija – COVID-19: Valsts garantēts aizdevums Finnair 1 ; un

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Prasītājs arī lūdza šo prasību izskatīt paātrinātā tiesvedībā saskaņā ar Tiesas statūtu 23.a pantu.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza četrus pamatus.

Ar pirmo prasības pamatu tiek apgalvots, ka Eiropas Komisija esot nepareizi piemērojusi LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunktu, uzskatot, ka ar atbalstu tiek atrisināti nopietni traucējumi Somijas ekonomikā, un pārkāpjot pienākumu izsvērt atbalsta labvēlīgo ietekmi un tā negatīvo ietekmi uz tirdzniecības nosacījumiem un netraucētas konkurences saglabāšanu (proti, “līdzsvarošanas pārbaude”).

Ar otro prasības pamatu tiek apgalvots, ka Eiropas Komisija esot pārkāpusi konkrētus LESD noteikumus un Eiropas tiesību vispārējos principus saistībā ar diskriminācijas aizliegumu, pakalpojumu sniegšanas brīvību un uzņēmējdarbības brīvību, kas ir bijuši ES gaisa transporta liberalizācijas pamatā kopš 1980. gadu beigām. ES gaisa transporta tirgus liberalizācija atļāva izveidoties īstām zemo cenu aviosabiedrībām visā Eiropas mērogā. Eiropas Komisija neesot ņēmusi vērā kaitējumu, kas šādām Eiropas mēroga aviosabiedrībām un to lomai Somijas gaisa telpas savienojamībā radies COVID-19 krīzes dēļ, atļaujot Somijai rezervēt atbalstu tikai Finnair. LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunktā ir noteikts izņēmums no valsts atbalsta aizlieguma atbilstoši LESD 107. panta 1. punktam, bet tajā nav noteikts izņēmums no citām LESD normām un principiem.

Ar trešo prasības pamatu tiek apgalvots, ka Eiropas Komisija neesot uzsākusi formālo izmeklēšanas procedūru, neraugoties uz nopietnām grūtībām, un esot pārkāpusi prasītāja procesuālās tiesības.

Ar ceturto prasības pamatu tiek apgalvots, ka lēmumā esot pārkāpts Komisijas pienākums norādīt pamatojumu.

____________

1 Eiropas Komisijas 2020. gada 18. maija lēmums (ES) par valsts atbalstu SA.56809 (2020/N) – Somija – COVID-19: Valsts garantēts aizdevums Finnair (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).