Language of document :

Beroep ingesteld op 26 juni 2020 – Ryanair/Commissie

(Zaak T-388/20)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Ryanair DAC (Swords, Ierland) (vertegenwoordigers: E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating en I. Metaxas-Maranghidis, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

het besluit (EU) van de Europese Commissie van 18 mei 2020 betreffende steunmaatregel SA.56809 (2020/N) – Finland – COVID-19: Overheidsgarantie voor een lening voor Finnair1 nietig verklaren; en

de Europese Commissie verwijzen in de kosten.

Verzoekster heeft tevens verzocht om behandeling volgens de versnelde procedure zoals bedoeld in artikel 23 bis van het Statuut van het Hof van Justitie.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster vier middelen aan.

De Europese Commissie heeft artikel 107, lid 3, onder b), VWEU onjuist toegepast door te oordelen dat de steunmaatregel een ernstige verstoring van de Finse economie aanpakt en door zich niet te houden aan de verplichting om de positieve effecten van de steun af te wegen tegen de negatieve effecten ervan op de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt en de handhaving van een niet-vervalste mededeling (dat wil zeggen de „afwegingstoets”).

De Europese Commissie heeft specifieke VWEU-bepalingen en de algemene Unierechtelijke beginselen inzake het verbod op discriminatie, het vrij verrichten van diensten en de vrijheid van vestiging, die ten grondslag hebben gelegen aan de liberalisering van het luchtvervoer sinds het einde van de jaren 80, geschonden. De liberalisering van de luchtvervoersmarkt in de EU heeft de groei van werkelijk pan-Europese lowbudgetluchtvaartmaatschappijen mogelijk gemaakt. De Europese Commissie is voorbijgegaan aan de schade die dergelijke pan-Europese luchtvaartmaatschappijen ten gevolge van de COVID-19 crisis hebben geleden en aan de rol die zij binnen het Finse luchtnetwerk vervullen, door toe te staan dat Finland enkel steun verleent aan Finnair. Artikel 107, lid 3, onder b), VWEU voorziet in een uitzondering op het verbod op staatssteun van artikel 107, lid 1, VWEU maar voorziet niet in een uitzondering op de andere regels en beginselen van het VWEU.

De Europese Commissie heeft geen formele onderzoeksprocedure ingeleid ondanks het bestaan van ernstige moeilijkheden en heeft verzoeksters procedurele rechten geschonden.

De Commissie is in het bestreden besluit haar motiveringsplicht niet nagekomen.

____________

1 Besluit (EU) van de Europese Commissie van 18 mei 2020 betreffende steunmaatregel SA.56809 (2020/N) – Finland – COVID-19: Overheidsgarantie voor een lening voor Finnair (nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad)