Language of document :

Žaloba podaná 26. júna 2020 – Ryanair/Komisia

(vec T-388/20)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ryanair DAC (Swords, Írsko) (v zastúpení: E. Vahida, F. Laprévote, S. Rating a I. Metaxas-Maranghidis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej komisie (EÚ) z 18. mája 2020 o štátnej podpore SA.56809 (2020/N) – Fínsko – COVID-19: Štátne ručenie za spoločnosť Finnair1 , a

uložil Európskej komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobkyňa takisto navrhla, aby bola jej žaloba prejednaná v skrátenom konaní podľa článku 23a Štatútu Súdneho dvora Európskej únie.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že Európska komisia nesprávne uplatnila článok 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ, keď sa domnievala, že podpora rieši vážne narušenie fínskeho hospodárstva, a keď porušila povinnosť zvážiť kladné účinky pomoci a jej záporné účinky na podmienky obchodu a zachovanie nenarušenej hospodárskej súťaže (t. j. „kritérium vyváženosti“).

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že Európska komisia porušila konkrétne ustanovenia ZFEÚ a všeobecné zásady Európskeho práva týkajúce sa zákazu diskriminácie, voľného poskytovania služieb a slobody usadiť sa, ktoré boli základom liberalizácie leteckej prepravy v EÚ od neskorých osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Liberalizácia trhu leteckej prepravy v EÚ umožnila rast skutočne nízko-nákladových paneurópskych aerolínii. Európska komisia nevzala do úvahy škodu, ktorú takýmto paneurópskym aerolíniám spôsobila kríza COVID-19 a ich úlohu v leteckom prepojení Fínska, keď povolila Fínsku vyhradiť pomoc len pre Finnair. Článok 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ umožňuje urobiť výnimku zo zákazu štátnej pomoci podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ, ale neumožňuje urobiť výnimku z ďalších noriem a zásad ZFEÚ.

Tretí žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia nezačala konanie vo veci formálneho zisťovania napriek existencii vážnych problémov a porušila procesné práva žalobkyne.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia v tomto rozhodnutí porušila povinnosť odôvodnenia.

____________

1 Rozhodnutie Európskej komisie (EÚ) z 18. mája 2020 o štátnej podpore SA.56809 (2020/N) – Fínsko – COVID-19: Štátne ručenie za spoločnosť Finnair (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).