Language of document : ECLI:EU:T:2021:196

Дело T-388/20

Ryanair DAC

срещу

Европейска комисия

 Решение на Общия съд (десети разширен състав) от 14 април 2021 г.

„Държавни помощи — Финландски пазар на въздушен транспорт — Помощ, предоставена от Финландия на Finnair във връзка с пандемията от COVID-19 — Държавна гаранция по заем — Решение да не се повдигат възражения — Временна рамка за мерки за държавна помощ — Мярка, предназначена за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка — Липса на съпоставяне на положителния ефект на помощта с отрицателните ѝ последици за условията на търговия и за поддържане на ненарушена конкуренция — Равно третиране — Свобода на установяване — Свободно предоставяне на услуги — Задължение за мотивиране“

1.      Помощи, предоставяни от държавите — Забрана — Дерогации — Помощи, които могат да се считат за съвместими с вътрешния пазар — Помощи за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка — Преценка — Мярка за помощ в полза на авиокомпания, която е от значение за финландската икономика, в рамките на пандемията от COVID-19 —Включване

(член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС)

(вж. т. 31—34 и 38—63)

2.      Помощи, предоставяни от държавите — Забрана — Дерогации — Помощи, които могат да се считат за съвместими с вътрешния пазар — Преценка от гледна точка на член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС — Критерии — Съпоставяне на положителния ефект на помощта с отрицателните ѝ последици за условията на търговия и за поддържане на ненарушена конкуренция — Критерий, който не е необходим

(член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС)

(вж. т. 65—71)

3.      Помощи, предоставяни от държавите — Забрана — Дерогации — Помощи, които могат да се считат за съвместими с вътрешния пазар — Помощи за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка — Гаранция за заем с цел подкрепа на авиокомпания, която е от значение за финландската икономика, в рамките на пандемията от COVID-19 — Помощ, съвместима с вътрешния пазар на основание член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС — Нарушение на принципа на недопускане на дискриминация, основана на гражданство — Липса

(член 18, първа алинея ДФЕС и член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС)

(вж. т. 77, 81, 82 и 92)

4.      Помощи, предоставяни от държавите — Забрана — Дерогации — Помощи, които могат да се считат за съвместими с вътрешния пазар — Помощи за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка — Гаранция за заем с цел подкрепа на авиокомпания, която е от значение за финландската икономика, в рамките на пандемията от COVID-19 — Преценка на съвместимостта с вътрешния пазар — Критерии — Цел на мярката за помощ — Пропорционалност на мярката за помощ

(член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС)

(вж. т. 83—92)

5.      Свободно предоставяне на услуги — Разпоредби на Договора — Приложно поле — Услуги в областта на транспорта по смисъла на член 58, параграф 1 ДФЕС — Въздушни транспортни услуги — Специален правен режим

(член 56 ДФЕС, член 58, параграф 1 ДФЕС и член 100, параграф 2 ДФЕС)

(вж. т. 99—104)

6.      Жалба за отмяна — Физически или юридически лица — Актове, които ги засягат пряко и лично — Решение на Комисията, с което се установява съвместимостта на държавна помощ с вътрешния пазар, без да се започва официалната процедура по разследване — Жалба на заинтересованите страни по смисъла на член 108, параграф 2 ДФЕС — Определяне на предмета на жалбата — Жалба, насочена към запазването на процесуалните права на заинтересованите страни — Основания, които могат да бъдат посочени — Липса на самостоятелно съдържание на такова основание в конкретния случая

(член 108, параграф 2 ДФЕС и член 263, параграф 4 ДФЕС)

(вж. т. 105—109)

7.      Помощи, предоставяни от държавите — Решение на Комисията да не повдига възражения срещу национална мярка — Задължение за мотивиране — Обхват — Отчитане на контекста и на всички правни норми, уреждащи съответната материя

(член 107, параграф 3, буква б) и член 296 ДФЕС)

(вж. т. 112—125)

Резюме

Гаранцията на Финландия в полза на авиокомпанията Finnair, която има за цел да помогне последната да получи от пенсионен фонд заем в размер на 600 милиона евро за покриване на нуждите ѝ от оборотен капитал поради пандемията от COVID-19, е съвместима с правото на Съюза

Гаранцията е необходима за преодоляване на сериозни затруднения във финландската икономика, като се има предвид значението на Finnair за тази икономика

На 13 май 2020 г. Република Финландия уведомява Европейската комисия за мярка за помощ под формата на държавна гаранция в полза на финландската авиокомпания Finnair Plc (наричана по-нататък „Finnair“), която има за цел да подпомогне последната да получи от пенсионен фонд заем в размер на 600 милиона евро за покриване на нуждите ѝ от оборотен капитал. Гаранцията покрива 90 % от заема, предоставена е за максимален срок от три години и може да се задейства в случай на прекъсване на плащанията от Finnair към пенсионния фонд.

Като се позовава на съобщението си относно временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19(1), Комисията квалифицира предоставената на Finnair гаранция като държавна помощ, която е съвместима с вътрешния пазар по силата на член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС(2). Съгласно тази разпоредба помощите за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка могат да се считат за съвместими с вътрешния пазар при определени условия.

Авиокомпанията Ryanair подава жалба за отмяна против решението на Комисията, която обаче е отхвърлена от десети разширен състав на Общия съд на Европейския съюз. В този контекст Общият съд за пръв път разглежда законосъобразността от гледна точка на член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС на индивидуална държавна помощ, приета в отговор на последиците от пандемията от COVID-19(3).

Преценка на Общия съд

На първо място, Общият съд анализира законосъобразността на обжалваното решение от гледна точка на член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС.

От една страна, що се отнася до оплакването, че помощ, от която се ползва само едно предприятие, не може да преодолее сериозни затруднения в икономиката на държава членка по смисъла на член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС, Общият съд най-напред припомня, че тази разпоредба се прилага както за схемите за помощи, така и за индивидуалните помощи. Така индивидуална помощ може да се обяви за съвместима с вътрешния пазар, ако е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на съответната държава членка.

По-нататък Общият съд уточнява, че изпадането в несъстоятелност на Finnair би имало тежки последици за финландската икономика, така че държавната гаранция, доколкото има за цел да запази дейността на Finnair и да предотврати възможността евентуалното ѝ изпадане в несъстоятелност допълнително да застраши финландската икономика, е подходяща да допринесе за преодоляването на сериозните затруднения на финландската икономика, причинени от пандемията от COVID-19.

Този извод на Общия съд се основава на това, че Finnair:

i)      е основният въздушен превозвач във Финландия с близо 15 милиона пътници, превозени през 2019 г., тоест 67 % от всички пътници, превозени към, от и в рамките на Финландия,

ii)      е основният оператор на въздушен превоз на товари във Финландия, задоволява нуждите на множество предприятия, установени на финландска територия, както за износ, така и за внос на стоки и разполага с широка азиатска мрежа,

iii)      има 6800 служители, покупките му от доставчици, повечето от които финландски, възлизат на 1,9 милиарда евро през 2019 г.,

iv)      участва активно в научните изследвания във Финландия и е на шестнадесето място по принос към БВП на Финландия.

От друга страна, що се отнася до оплакването, че Комисията не е съпоставила положителния ефект от помощта с отрицателните ѝ последици, Общият съд приема, че за разлика от член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС, член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС не изисква извършването на такъв анализ. Такава съпоставка не се изисква и от съобщението относно временната рамка.

На второ място, Общият съд разглежда твърдяното нарушение на принципа на недопускане на дискриминация. В това отношение Общият съд най-напред посочва, че една индивидуална помощ по самото си естество въвежда разлика в третирането, дори дискриминация, която е присъща на индивидуалния характер на мярката. Да се поддържа, че такава помощ противоречи на принципа на недопускане на дискриминация, по същество означава системно да се поставя под въпрос съвместимостта с вътрешния пазар на всяка индивидуална помощ, макар правото на Съюза да позволява на държавите членки да предоставят такива помощи при спазване на условията по член 107 ДФЕС.

Освен това, дори да се предположи, че въведената с предоставената на Finnair гаранция разлика в третирането може да се приравни на дискриминация, трябва да се провери дали тя е обоснована от легитимна цел и дали е необходима, подходяща и пропорционална за постигането ѝ.

Според Общия съд условията за предоставяне на гаранцията, отпусната на Finnair, позволяват постигането на преследваната цел, тъй като наличието на сериозни затруднения във финландската икономика поради пандемията от COVID-19 и значителното отрицателно влияние на последната върху финландския пазар на въздушния транспорт са надлежно доказани. Освен това мярката за помощ е необходима, тъй като Finnair рискува да изпадне в несъстоятелност поради причинения от пандемията внезапен срив в дейността му и невъзможността да покрие нуждите си от ликвидни средства, като се обърне към кредитните пазари. Накрая, предвид значението на Finnair за финландската икономика, предоставянето на държавна гаранция единствено на тази авиокомпания не надхвърля границите на подходящото и необходимото за постигането на преследваните от Финландия цели.

На трето място, що се отнася до оплакванията, изведени от нарушението на свободното предоставяне на услуги и на свободата на установяване, Общият съд констатира, че Ryanair не посочва по какъв начин изключителният характер на предоставянето на държавната гаранция може да го разубеди да се установи във Финландия или да предоставя услуги от и към тази държава членка. Общият съд уточнява, че Ryanair не посочва фактическите и правните обстоятелства, поради които според него разглежданата индивидуална мярка поражда ограничителни последици, надхвърлящи тези, при които се задейства забраната по член 107, параграф 1 ДФЕС, но които все пак са необходими и пропорционални за преодоляването на сериозните затруднения на финландската икономика, причинени от пандемията от COVID-19, в съответствие с изискванията на член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС.

Накрая, Общият съд отхвърля по същество основанията, изведени от твърдяното нарушение на задължението за мотивиране, и констатира, че не е необходимо да разглежда по същество основанието, изведено от нарушение на процесуалните права, произтичащи от член 108, параграф 2 ДФЕС.


1      Съобщение на Комисията относно временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 (ОВ C 91 I, 2020 г., стр. 1), изменено на 3 април 2020 г. (ОВ C 112 I, 2020 г., стр. 1) (наричано по-нататък „Съобщението за временната рамка“).


2      Решение C (2020) 3387 final на Комисията от 18 май 2020 година относно държавна помощ SA.56809 (2020/N) — Финландия — COVID-19: държавна гаранция, предоставена на Finnair (наричано по-нататък „обжалваното решение“).


3      В решението си от 17 февруари 2021 г., Ryanair/Комисия (T‑238/20, EU:T:2021:91), Общият съд извършва аналогичен анализ на законосъобразността на схема за държавна помощ, приета от Кралство Швеция в отговор на последиците от пандемията от COVID-19 за шведския пазар на въздушен транспорт. Освен това в решенията си от 14 април 2001 г., Ryanair/Комисия, (T‑378/20), и Ryanair/Комисия, (T‑379/20), Общият съд разглежда две отделни мерки на индивидуална помощ на основание член 107, параграф 2, буква б) ДФЕС.