Language of document : ECLI:EU:T:2021:196

Věc T388/20

Ryanair DAC

v.

Evropská komise

 Rozsudek Tribunálu (desátého rozšířeného senátu) ze dne 14. dubna 2021

„Státní podpory – Finský trh letecké dopravy – Podpora poskytnutá Finskem společnosti Finnair v souvislosti s pandemií COVID-19 – Státní záruka poskytnutá k zajištění úvěru – Rozhodnutí nevznášet námitky – Dočasný rámec pro opatření státní podpory – Opatření, které má napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu – Absence poměření prospěšných účinků podpory a jejích negativních účinků na podmínky obchodu a na zachování nenarušené hospodářské soutěže – Rovné zacházení – Svoboda usazování – Volný pohyb služeb – Povinnost uvést odůvodnění“

1.      Podpory poskytované státy – Zákaz – Výjimky – Podpory, které lze považovat za slučitelné s vnitřním trhem – Podpory určené k nápravě vážné poruchy v hospodářství členského státu – Posouzení – Opatření podpory ve prospěch letecké společnosti významné pro finské hospodářství v souvislosti s pandemií COVID-19 – Zahrnutí

[Článek 107 odst. 3 písm. b) SFEU]

(viz body 31-34, 38-63)

2.      Podpory poskytované státy – Zákaz – Výjimky – Podpory, které lze považovat za slučitelné s vnitřním trhem – Posouzení z hlediska čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU – Kritéria – Poměření prospěšných účinků podpory s jejími negativními účinky na podmínky obchodu a na zachování nenarušené hospodářské soutěže – Kritérium, které není nezbytné

[Článek 107 odst. 3 písm. b) SFEU]

(viz body 65-71)

3.      Podpory poskytované státy – Zákaz – Výjimky – Podpory, které lze považovat za slučitelné s vnitřním trhem – Podpory určené k nápravě vážné poruchy v hospodářství členského státu – Záruka poskytnutá k zajištění úvěru na podporu letecké společnosti významné pro finské hospodářství v souvislosti s pandemií COVID-19 – Podpora slučitelná s vnitřním trhem na základě čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU – Porušení zásady nediskriminace na základě státní příslušnosti – Neexistence

[Článek 18 první pododstavec a čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU]

(viz body 77, 81, 82, 92)

4.      Podpory poskytované státy – Zákaz – Výjimky – Podpory, které lze považovat za slučitelné s vnitřním trhem – Podpory určené k nápravě vážné poruchy v hospodářství členského státu – Záruka poskytnutá k zajištění úvěru na podporu letecké společnosti významné pro finské hospodářství v souvislosti s pandemií COVID-19 – Posouzení slučitelnosti s vnitřním trhem – Kritéria – Cíl opatření podpory – Přiměřenost opatření podpory

[Článek 107 odst. 3 písm. b) SFEU]

(viz body 83-92)

5.      Volný pohyb služeb – Ustanovení Smlouvy – Oblast působnosti – Služby v oblasti dopravy ve smyslu čl. 58 odst. 1 SFEU – Služby letecké dopravy – Zvláštní právní režim

[Článek 56, čl. 58 odst. 1 a čl. 100 odst. 2 SFEU]

(viz body 99-104)

6.      Žaloba na neplatnost – Fyzické nebo právnické osoby – Akty týkající se jich bezprostředně a osobně – Rozhodnutí Komise, kterým se konstatuje slučitelnost státní podpory s vnitřním trhem bez zahájení formálního vyšetřovacího řízení – Žaloba podaná zúčastněnými stranami ve smyslu čl. 108 odst. 2 SFEU – Označení předmětu žaloby – Žaloba na ochranu procesních práv zúčastněných stran – Žalobní důvody, které lze uplatnit – Absence samostatného obsahu takovéhoto důvodu v projednávaném případě

(Článek 108 odst. 2 a čl. 263 čtvrtý pododstavec SFEU)

(viz body 105-109)

7.      Podpory poskytované státy – Rozhodnutí Komise nevznášet námitky vůči vnitrostátnímu opatření – Povinnost uvést odůvodnění – Rozsah – Zohlednění kontextu a všech právních pravidel upravujících danou oblast

[Článek 107 odst. 3 písm. b) a článek 296 SFEU]

(viz body 112-125)

Shrnutí

Záruka poskytnutá Finskem ve prospěch letecké společnosti Finnair za účelem získání úvěru od penzijního fondu ve výši 600 milionů eur k pokrytí jejích potřeb provozního kapitálu v návaznosti na pandemii COVID-19 je v souladu s unijním právem.

Záruka byla nezbytná k nápravě vážné poruchy ve finském hospodářství vzhledem k významu společnosti Finnair pro toto hospodářství.

Dne 13. května 2020 oznámila Finská republika Evropské komisi opatření podpory ve formě státní záruky poskytnuté společnosti Finnair Plc s cílem pomoci této společnosti získat od penzijního fondu úvěr ve výši 600 milionů eur k pokrytí jejích potřeb provozního kapitálu. Záruka měla zajišťovat 90 % uvedeného úvěru, byla omezena na dobu nejvýše tří let a mělo z ní být plněno v případě, že společnost Finnair nebude plnit své povinnosti vůči penzijnímu fondu.

Komise s odkazem na své sdělení o dočasném rámci pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19(1) kvalifikovala záruku poskytnutou společnosti Finnair jako státní záruku slučitelnou s vnitřním trhem v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU(2). Podle tohoto ustanovení mohou být podpory, které mají napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu, za určitých podmínek považovány za slučitelné s vnitřním trhem.

Letecká společnost Ryanair podala žalobu znějící na zrušení rozhodnutí Komise, kterou nicméně desátý rozšířený senát Tribunálu zamítl. Uvedený senát v tomto kontextu poprvé zkoumal legalitu individuální státní podpory přijaté v reakci na důsledky pandemie COVID-19 z hlediska čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU(3).

Závěry Tribunálu

Tribunál se na prvním místě zabýval otázkou legality napadeného rozhodnutí z hlediska čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU.

Pokud jde zaprvé o žalobní důvody vycházející z toho, že podpora, ze které má prospěch pouze jeden individuální podnik, nemůže napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU, Tribunál nejprve připomněl, že se toto ustanovení použije jak na režimy podpor, tak na individuální podpory. Individuální podpora tedy může být prohlášena za slučitelnou s vnitřním trhem, pokud je nezbytná, vhodná a přiměřená k nápravě vážné poruchy v hospodářství dotyčného členského státu.

Tribunál dále upřesnil, že by případný úpadek společnosti Finnair měl pro finské hospodářství závažné důsledky, takže státní záruka, jelikož je jejím cílem zachování činnosti společnosti Finnair a zamezit tomu, aby její případný úpadek ještě více narušil finské hospodářství, je vhodná k tomu, aby přispěla k nápravě vážné poruchy ve finském hospodářství způsobené pandemií COVID-19.

Tento závěr se opírá o skutečnost, že společnost Finnair:

i)      je hlavním leteckým dopravcem ve Finsku s přibližně 15 miliony cestujícími přepravenými v roce 2019, což je 67 % celkového počtu cestujících přepravených do Finska, z Finska nebo v rámci Finska;

ii)      je hlavním provozovatelem letecké nákladní dopravy ve Finsku, reaguje na potřeby řady podniků, které se nacházejí na finském území, pro vývoz i dovoz výrobků a má rozsáhlou asijskou síť;

iii)      má 6 800 zaměstnanců a její nákupy od – většinou finských – dodavatelů dosáhly v roce 2019 1,9 miliardy eur;

iv)      intenzivně se zapojuje do výzkumu ve Finsku a je šestnáctou největší společností ve Finsku, pokud jde o její příspěvek k HDP této země.

Pokud jde zadruhé o žalobní důvody vycházející z toho, že Komise nepoměřila prospěšné účinky podpory s jejími negativními účinky, Tribunál rozhodl, že čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU takovou analýzu – na rozdíl od čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU – nevyžaduje. Takové poměření není vyžadováno ani sdělením o dočasném rámci.

Na druhém místě zkoumal Tribunál údajné porušení zásady nediskriminace. Tribunál v této souvislosti nejprve uvedl, že individuální podpora svou povahou zavádí rozdílné, ba dokonce diskriminační zacházení, které je inherentní individuální povaze opatření. Tvrdit, že taková podpora je v rozporu se zásadou nediskriminace, by v podstatě znamenalo systematicky zpochybňovat slučitelnost každé individuální podpory s vnitřním trhem, přestože unijní právo umožňuje členským státům poskytovat takové podpory za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky stanovené v článku 107 SFEU.

Navíc, i kdyby bylo možné mít za to, že rozdílné zacházení zavedené zárukou poskytnutou společnosti Finnair je diskriminační, je třeba ověřit, zda je odůvodněno legitimním cílem a zda je nezbytné, vhodné a přiměřené k dosažení tohoto cíle.

Tribunál uvedl, že podmínky poskytnutí záruky společnosti Finnair jsou způsobilé dosáhnout sledovaného cíle, neboť existence vážné poruchy ve finském hospodářství v důsledku pandemie COVID-19 a závažné negativní účinky této poruchy na finský trh letecké dopravy byly právně dostačujícím způsobem prokázány. Opatření podpory je mimoto nezbytné, neboť společnosti Finnair hrozí úpadek z důvodu náhlého poklesu objemu jejích aktivit v důsledku pandemie a z důvodu nemožnosti pokrýt své potřeby likvidity na úvěrových trzích. A konečně vzhledem k významu společnosti Finnair pro finské hospodářství nepřekračuje poskytnutí státní záruky pouze této společnosti meze toho, co je vhodné a nezbytné k dosažení cílů sledovaných Finskou republikou.

Pokud jde na třetím místě o žalobní důvody vycházející z porušení volného pohybu služeb a svobody usazování, Tribunál konstatoval, že společnost Ryanair neprokázala, v čem ji výlučná povaha poskytnutí státní záruky může odradit od usazení se ve Finsku nebo od poskytování služeb z této země a do této země. Tribunál upřesnil, že společnost Ryanair neoznačila skutkové nebo právní okolnosti, v jejichž důsledku by dotčená individuální podpora vyvolávala omezující účinky, které by šly nad rámec účinků vedoucích k zákazu podle čl. 107 odst. 1 SFEU, ale které by nicméně byly nezbytné a přiměřené k nápravě vážné poruchy ve finském hospodářství způsobené pandemií COVID-19, v souladu s požadavky čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU.

Tribunál konečně zamítl jako neopodstatněné žalobní důvody vycházející z údajného porušení povinnosti uvést odůvodnění a konstatoval, že není nezbytné zkoumat opodstatněnost žalobního důvodu vycházejícího z porušení procesních práv odvozených z čl. 108 odst. 2 SFEU.


1      Sdělení Komise o dočasném rámci pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (Úř. věst. 2020, C 91 I, s. 1), pozměněné dne 3. dubna 2020 (Úř. věst. 2020, C 112 I, s. 1).


2      Rozhodnutí Komise C(2020) 3387 final ze dne 18. května 2020 o státní podpoře SA.56809 (2020/N) – Finsko – COVID-19: Státní záruka poskytnutá společnosti Finnair (dále jen „napadené rozhodnutí“).


3      V rozsudku ze dne 17. února 2021, Ryanair v. Komise (T‑238/20, EU:T:2021:91), provedl Tribunál obdobný přezkum legality režimu státní podpory přijatého Švédskem s cílem čelit důsledkům pandemie COVID-19 na švédském trhu letecké dopravy. V rozsudcích ze dne 14. dubna 2021, Ryanair v. Komise (T‑378/20) a Ryanair v. Komise (T‑379/20), provedl Tribunál přezkum dvou různých individuálních opatření podpory na základě čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU.