Language of document :

Rettens dom af 14. april 2021 – Ryanair mod Kommissionen (Finnair I; COVID-19)

(Sag T-388/20) 1

(Statsstøtte – det finske marked for lufttransport – støtte, som Finland har indrømmet Finnair i forbindelse med COVID-19-pandemien – statsgaranti knyttet til et lån – beslutning om ikke at gøre indsigelser – midlertidige rammebestemmelser for statslige støtteforanstaltninger – foranstaltning til afhjælpning af en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi – ingen afvejning af støttens gunstige virkninger og dens negative indvirkning på samhandelsvilkårene og på opretholdelsen af en ufordrejet konkurrence – ligebehandling – etableringsfrihed – fri udveksling af tjenesteydelser – begrundelsespligt)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Ryanair DAC (Swords, Irland) (ved advokaterne E. Vahida, F. C. Laprévote, S. Rating og I.-G. Metaxas-Maranghidis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved L. Flynn, S. Noë og T. Tomat, som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Kongeriget Spanien (ved L. Aguilera Ruiz, som befuldmægtiget), Den Franske Republik (ved E. de Moustier og P. Dodeller, som befuldmægtigede) og Republikken Finland (ved H. Leppo, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Søgsmål i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse C(2020) 3387 final af 18. maj 2020 om statsstøtte SA.56809 (2020/N) – Finland COVID-19: statsgaranti til Finnair.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Ryanair DAC bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med anmodningen om fortrolig behandling.

3)    Kongeriget Spanien, Den Franske Republik og Republikken Finland bærer hver deres egne omkostninger.

____________

1 EUT C 262 af 10.8.2020.