Language of document :

2018 m. spalio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Lenkijos Respublika / Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-626/18)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna

Atsakovai: Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti negaliojančiais 2018 m. birželio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/957, kuria iš dalies keičiama Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje1 , 1 straipsnio 2 punkto a papunktį, 1 straipsnio 2 punkto b papunktį ir 3 straipsnio 3 dalį,

priteisti iš Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Papildomai, jeigu Teisingumo Teismas pripažintų, kad ginčijamų Direktyvos (ES) 2018/957 nuostatų neįmanoma atskirti nuo likusios jos dalies nekeičiant direktyvos esmės, Lenkijos Respublika prašo pripažinti negaliojančia visą Direktyvą (ES) 2018/957.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Lenkijos Respublika ginčija nurodytas Direktyvos 2018/957 nuostatas remdamasi šiais pagrindais:

1) nustatomi pagal SESV 56 straipsnį draudžiami laisvės teikti paslaugas Sąjungoje apribojimai, taikomi valstybių narių nacionaliniams subjektams, įsisteigusiems kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje įsisteigęs paslaugų gavėjas, nes:

a) valstybės narės įpareigojamos užtikrinti komandiruotiems darbuotojams valstybės narės, kurioje darbas atliekamas, įstatymuose ar praktikoje nustatytą darbo užmokestį, įskaitant viršvalandžių apmokėjimo normas (1 straipsnio 2 punkto a papunktis);

b) valstybės narės įpareigojamos užtikrinti komandiruotiems darbuotojams iš esmės visas taikytinas darbo sutarties sąlygas, nustatytas valstybės narės, kurioje darbas atliekamas, įstatymuose ar praktikoje, kai faktinė vieno darbuotojo komandiruotės trukmė arba bendra atskirų darbuotojų, pakeičiančių vienas kitą atliekant tą patį darbą toje pačioje vietoje, komandiruotės trukmė viršija 12 mėnesių, o kai paslaugų tiekėjas pateikia motyvuotą pranešimą – 18 mėnesių (1 straipsnio 2 punkto b papunktis);

2) pažeidžiami SESV 53 straipsnio 1 dalis ir 62 straipsnis, nes remiantis šiomis nuostatomis imamasi priemonių, kuriomis siekiama ne palengvinti savarankiškai dirbančių asmenų veiklos vykdymą (tarpvalstybinių paslaugų teikimą), o priešingo tikslo;

3) pažeidžiami SESV 53 straipsnio 1 dalis ir 62 straipsnis, siejami su SESV 58 straipsnio 1 dalimi, nes ginčijama direktyva taikoma kelių transporto sektoriui (3 straipsnio 3 dalis).

Lenkijos Respublika teigia, be kita ko, kad pagrindinis ginčijamų nuostatų, susijusių su komandiruotų darbuotojų darbo užmokesčiu, tikslas yra apriboti laisvę teikti paslaugas, nustatant papildomą naštą paslaugų teikėjams, kad būtų panaikintas jų konkurencinis pranašumas dėl jų įsisteigimo valstybėje narėje nustatytų mažesnių darbo užmokesčio normų. Įtvirtinti pakeitimai sukelia tarpvalstybinių paslaugų teikėjų diskriminaciją. Šių pakeitimų nepateisina privalomi viešojo intereso pagrindai, visų pirma darbuotojų socialinė apsauga ir sąžininga konkurencija. Jie taip pat pažeidžia proporcingumo reikalavimą.

____________

1 OL L 173, 2018, p. 16.