Language of document :

Žaloba podaná 3. októbra 2018 – Poľská republika/Európsky parlament a Rada Európskej únie

(vec C-626/18)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca)

Žalovaní: Európsky parlament a Rada Európskej únie

Návrhy žalobkyne

zrušiť článok 1 bod 2 písm. a), článok 1 bod 2 písm. b) a článok 3 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957 z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb1 ,

zaviazať Európsky parlament a Radu Európskej únie na náhradu trov konania,

subsidiárne, pre prípad, že Súdny dvor bude toho názoru, že napadnuté ustanovenia smernice (EÚ) 2018/957 nemožno oddeliť od zvyšnej časti tejto smernice bez zásadnej zmeny jej obsahu, Poľská republika navrhuje zrušiť smernicu (EÚ) 2018/957 v celom rozsahu.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Poľská republika napáda ustanovenia smernice 2018/957, pričom sa opiera o nasledujúce žalobne dôvody:

1.    Žalobný dôvod odvolávajúci sa na zavedenie obmedzení slobodného poskytovania služieb v Európskej únii pre príslušníkov členských štátov nachádzajúcich sa v inom členskom štáte ako je štát sídla príjemcu služieb, ktoré sú podľa článku 56 ZFEÚ zakázané, a to prostredníctvom:

a)    záväzku členských štátov zaručiť vyslaným pracovníkom odmeňovanie vrátane sadzby za nadčasy, ktorý je upravené prostredníctvom zákonov, právnych predpisov alebo správnych predpisov vysielajúceho členského štátu [článok 1 bod 2 písm. a)],

b)    záväzku členských štátov zaručiť vyslaným pracovníkom v zásade všetky uplatňované podmienky zamestnávania a pracovné podmienky, upravené prostredníctvom zákonov, právnych predpisov alebo správnych predpisov vysielajúceho členského štátu v prípadoch, ak skutočné trvanie vyslania pracovníka alebo celkové trvanie vyslania pracovníkov, ktorí sa pri rovnakej práci nahrádzajú, presahuje 12 mesiacov, resp. v prípadoch, ak poskytovateľ služieb podá oznámenie obsahujúce odôvodnenie, 18 mesiacov [článok 1 bod 2 písm. b)],

2.    Žalobný dôvod odvolávajúci sa na porušenie článku 53 ods. 1 a článku 62 ZFEÚ prostredníctvom prijatia opatrení opierajúcich sa o tieto ustanovenia, ktoré nemali za cieľ uľahčiť vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (uľahčenie poskytovania cezhraničných služieb), ale naopak, dosiahnutie tohto cieľa odporovali,

3.    Žalobný dôvod odvolávajúci sa na porušenie článku 53 ods. 1 a článku 62 ZFEÚ v spojení s článkom 58 ods. 1 ZFEÚ v dôsledku uplatnenia napadnutej smernice na oblasť dopravy (článok 3 ods. 3).

Poľská republika predovšetkým uvádza, že hlavným cieľom napadnutých ustanovení, ktoré sa týkajú odmeňovania vysielaných pracovníkov, je obmedzenie slobodného poskytovania služieb v dôsledku väčšieho zaťaženia poskytovateľov služieb, ktorým má byť odňatá konkurenčná výhoda vyplývajúca nižších mzdových nákladov uplatňovaných v štáte sídla. Prijaté zmeny viedli k diskriminácii poskytovateľov cezhraničných služieb. Tieto zmeny neboli odôvodnené naliehavými dôvodmi verejného záujmu, najmä dôvodmi sociálnej ochrany pracovníkov a slobodnou hospodárskou súťažou. Okrem toho porušujú tiež zásadu proporcionality.

____________

1 Ú. v. EÚ L 173, 2018, s. 16.