Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. decembra 2020 – Poľská republika/Európsky parlament, Rada Európskej únie

(vec C-626/18)1

(Žaloba o neplatnosť – Smernica (EÚ) 2018/957 – Slobodné poskytovanie služieb – Vysielanie pracovníkov – Podmienky práce a zamestnávania – Odmeňovanie – Trvanie vyslania – Určenie právneho základu – Články 53 a 62 ZFEÚ – Zmena existujúcej smernice – Článok 9 ZFEÚ – Zásada zákazu diskriminácie – Nevyhnutnosť – Zásada proporcionality – Nariadenie (ES) č. 593/2008 – Pôsobnosť – Cestná doprava – Článok 58 ZFEÚ)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna a D. Lutostańska, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaní: Európsky parlament (v zastúpení: pôvodne M. Martínez Iglesias, K. Wójcik, A. Pospíšilová Padowska a L. Visaggio, neskôr M. Martínez Iglesias, K. Wójcik, L. Visaggio a A. Tamás, splnomocnení zástupcovia), Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne E. Ambrosini, K. Adamczyk Delamarre a A. Norberg, neskôr E. Ambrosini, A. Sikora-Kalėda, Z. Bodnar a A. Norberg, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú Európsky parlament: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: pôvodne J. Möller a T. Henze, neskôr M. Möller, splnomocnení zástupcovia), Francúzska republika (v zastúpení: E. de Moustier, A.-L. Desjonquères a R. Coesme, splnomocnení zástupcovia), Holandské kráľovstvo (v zastúpení: M. K. Bulterman, C. Schillemans a J. Langer, splnomocnení zástupcovia), Európska komisia (v zastúpení: M. Kellerbauer, B.-R. Killmann a A. Szmytkowska, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú Radu Európskej únie: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: pôvodne J. Möller a T. Henze, neskôr J. Möller, splnomocnení zástupcovia), Francúzska republika (v zastúpení: E. de Moustier, A. L. Desjonquères a R. Coesme, splnomocnení zástupcovia), Holandské kráľovstvo (v zastúpení: M. K. Bulterman, C. Schillemans a J. Langer, splnomocnení zástupcovia), Švédske kráľovstvo (v zastúpení: pôvodne C. Meyer-Seitz, A. Falk, H. Shev, J. Lundberg a H. Eklinder, neskôr C. Meyer-Seitz, H. Shev a H. Eklinder, splnomocnení zástupcovia), Európska komisia (v zastúpení: M. Kellerbauer, B. R. Killmann a A. Szmytkowska, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Poľská republika znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie.

Spolková republika Nemecko, Francúzska republika, Holandské kráľovstvo, Švédske kráľovstvo a Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 4, 7.1.2019.