Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal du travail de Nivelles (Belgien) den 27. februar 2020 – UF mod Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(Sag C-105/20)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal du travail de Nivelles

Parter i hovedsagen

Sagsøger: UF

Sagsøgt: Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Præjudicielle spørgsmål

Tilsidesætter kongelig bekendtgørelse af 20. juli 1971 om indførelsen af en sygeforsikring og en barselsforsikring for selvstændige arbejdstagere og medhjælpende ægtefæller artikel 21 og 23 i chartret om grundlæggende rettigheder, Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere 1 , som er gravide, som lige har født, eller som ammer, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv 2 (omarbejdning), direktiv 86/613/EØF af 11. december 1986 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv, samt om beskyttelse af kvinder i selvstændige erhverv i forbindelse med graviditet og barsel 3 , samt rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, gennemført ved Rådets direktiv 97/81/EF af 15. december 1997 vedrørende deltidsarbejde 4 , idet den ikke sikrer kvinder, der som bibeskæftigelse udøver selvstændig erhvervsvirksomhed på deltid, men betaler bidrag som kvinder, der udøver selvstændig erhvervsvirksomhed som hovedbeskæftigelse, en passende ydelse under barselsorlov, mens kvinder, der som hovedbeskæftigelse udøver selvstændig erhvervsvirksomhed på deltid, modtager fuld barselsydelse?

Tilsidesætter kongelig bekendtgørelse af 20. juli 1971 om indførelsen af en sygeforsikring og en barselsforsikring for selvstændige arbejdstagere og medhjælpende ægtefæller artikel 21 og 23 i chartret om grundlæggende rettigheder, Rådets direktiv 92/85/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF, direktiv 86/613/EØF, samt rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, gennemført ved Rådets direktiv 97/81/EF, idet den ikke sikrer kvinder, der er fuldtidsbeskæftigede som dels lønmodtagere dels selvstændige erhvervsdrivende, en passende ydelse under barselsorlov, mens kvinder, der er selvstændige erhvervsdrivende på fuld tid, modtager fuld barselsydelse?

____________

1     EFT 1992, L 348, s. 1.

2     EUT 2006, L 204, s. 23.

3     EFT 1986, L 359, s. 56.

4     Rådets direktiv 97/81/EF af 15.12.1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS (EFT 1998, L 14, s. 9).