Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal du travail de Nivelles (Belgia) on esittänyt 27.2.2020 – UF v. Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(asia C-105/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal du travail de Nivelles

Pääasian asianosaiset

Kantaja: UF

Vastaaja: Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko itsenäisille ammatinharjoittajille ja heidän avustaville puolisoilleen tarkoitetun vahinkovakuutuksen ja äitiysvakuutuksen käyttöönotosta 20.7.1971 annettu kuninkaan päätös perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklan, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä 19.10.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY,1 miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 5.7.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY2 (uudelleenlaadittu toisinto), miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin, maatalousalalla toimivat ammatinharjoittajat mukaan lukien, ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien naisten suojeluun raskauden ja synnytyksen perusteella 11.12.1986 annetun neuvoston direktiivin 86/613/ETY3 sekä osa-aikatyöstä 15.12.1997 annetulla neuvoston direktiivillä 97/81/EY4 täytäntöön pannun osa-aikatyötä koskevan puitesopimuksen vastainen sen perusteella, että siinä ei säädetä riittävästä korvauksesta äitiysloman aikana itsenäisille ammatinharjoittajille, jotka työskentelevät osa-aikaisesti sivutoimisesti mutta maksavat maksuja kuin päätoimisesti työskentelevät itsenäiset ammatinharjoittajat, vaikka osa-aikaiset päätoimisesti työskentelevät itsenäiset ammatinharjoittajat saavat äitiysavustuksen koko määrän?

Onko itsenäisille ammatinharjoittajille ja heidän avustaville puolisoilleen tarkoitetun vahinkovakuutuksen ja äitiysvakuutuksen käyttöön otosta 20.7.1971 annettu kuninkaan päätös perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklan, toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä 19.10.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY, miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 5.7.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY (uudelleenlaadittu toisinto), miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin, maatalousalalla toimivat ammatinharjoittajat mukaan lukien, ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien naisten suojeluun raskauden ja synnytyksen perusteella 11.12.1986 annetun neuvoston direktiivin 86/613/ETY sekä osa-aikatyöstä 15.12.1997 annetulla neuvoston direktiivillä 97/81/EY täytäntöön pannun osa-aikatyötä koskevan puitesopimuksen vastainen sen perusteella, että siinä ei säädetä riittävästä korvauksesta äitiysloman aikana täysipäiväisesti palkkatyön ja itsenäisen ammatinharjoittamisen yhdistäville työntekijöille, vaikka täysipäiväiset itsenäiset ammatinharjoittajat saavat äitiysavustuksen koko määrän?

____________

1 EYVL 1992, L 348, s. 1.

2 EUVL 2006, L 204, s. 23.

3 EYVL 1986, L 359, s. 56.

4 Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE), julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) ja Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tekemästä osa-aikatyötä koskevasta puitesopimuksesta 15.12.1997 annettu neuvoston direktiivi 97/81/EY (EYVL 1998, L 14, s. 9).