Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. veljače 2020. uputio Tribunal du travail de Nivelles (Belgija) – UF protiv Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(predmet C-105/20)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal du travail de Nivelles

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: UF

Tuženik: Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Prethodna pitanja

Povređuju li se Kraljevskom uredbom od 20. srpnja 1971. kojom se uvodi osiguranje naknada i rodiljno osiguranje za samozaposlene radnice i bračne drugove koji im pomažu članci 21. i 23. Povelje o temeljnim pravima, Direktiva Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje1 , Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada2 , Direktiva Vijeća 86/613/EEZ od 11. prosinca 1986. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji obavljaju samostalnu djelatnost, uključujući poljoprivredne djelatnosti, i zaštiti majčinstva3 te Okvirni sporazum o radu s nepunim radnim vremenom, koji se provodi Direktivom Vijeća 97/81/EZ od 15. prosinca 1997. o radu s nepunim radnim vremenom4 , zato što se tom uredbom ne predviđa odgovarajući doplatak u okviru rodiljnog dopusta za radnicu s nepunim radnim vremenom koja je samozaposlena u okviru druge djelatnosti, ali plaća socijalne doprinose kao radnica u okviru osnovne djelatnosti, iako radnica s nepunim radnim vremenom koja je samozaposlena u okviru osnovne djelatnosti prima ukupan iznos rodiljne naknade?

Povređuju li se Kraljevskom uredbom od 20. srpnja 1971. kojom se uvodi osiguranje naknada i rodiljno osiguranje za samozaposlene radnice i bračne drugove koji im pomažu članci 21. i 23. Povelje o temeljnim pravima, Direktiva 92/85, Direktiva 2006/54, Direktiva 86/613 te Okvirni sporazum o radu s nepunim radnim vremenom, koji se provodi Direktivom 97/81, zato što se tom uredbom ne predviđa odgovarajući doplatak u okviru rodiljnog dopusta za radnicu koja radi na puno radno vrijeme kad se uzme u obzir rad koji obavlja kao zaposlena osoba i kao samozaposlena osoba, iako samozaposlena radnica s punim radnim vremenom prima ukupan iznos rodiljne naknade?

____________

1     SL 1992., L 348, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 73.)

2     SL 2006., L 204, str. 23. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 246.)

3     SL 1986., L 359, str. 56. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 41.)

4     Direktiva Vijeća 97/81/EZ od 15. prosinca 1997. o Okvirnom sporazumu o radu s nepunim radnim vremenom koji su sklopili UNICE, CEEP i ETUC (SL 1998., L 14, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 131.)