Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail de Nivelles (Belgicko) 27. februára 2020 – UF/Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(vec C-105/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal du travail de Nivelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: UF

Žalovaný: Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Prejudiciálne otázky

1.    Porušuje arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (kráľovské nariadenie z 20. júla 1971, ktorým sa zavádza poistenie dávok a poistenie v materstve pre samostatne zárobkovo činné osoby a vypomáhajúcich manželov) články 21 a 23 Charty základných práv, smernicu Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok1 , smernicu Parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie)2 , smernicu 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva3 a rámcovú dohodu o práci na kratší pracovný čas, ktorá sa vykonáva smernicou Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 o práci na kratší pracovný čas4 , v rozsahu, v akom nestanovuje primeranú dávku pre doplnkovo samostatne zárobkovo činnú ženu pracujúcu na kratší pracovný úväzok, ktorá však platí poistné ako primárne samostatne zárobkovo činná osoba, zatiaľ čo primárne samostatne zárobkovo činná žena pracujúca na kratší úväzok poberá celú sumu dávky v materstve?

2.    Porušuje arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (kráľovské nariadenie z 20. júla 1971, ktorým sa zavádza poistenie dávok a poistenie v materstve pre samostatne zárobkovo činné osoby a vypomáhajúcich manželov) články 21 a 23 Charty základných práv, smernicu Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok, smernicu Parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie), smernicu 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva a rámcovú dohodu o práci na kratší pracovný čas, ktorá sa vykonáva smernicou Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 o práci na kratší pracovný čas, v rozsahu, v akom v rámci materskej dovolenky nestanovuje primeranú dávku pre pracovníčku, ktorá v rozsahu plného pracovného úväzku kombinuje závislú činnosť a samostatnú zárobkovú činnosť, zatiaľ čo samostatne zárobkovo činná žena pracujúca na plný pracovný úväzok poberá celú sumu dávky v materstve?

____________

1     Ú. v. ES L 348, 1992, s. 1; Mim. vyd. 05/002, s. 110.

2     Ú. v. EÚ L 204, 2006, s. 23.

3     Ú. v. ES L 359, 1986, s. 56; Mim. vyd. 05/001, s. 330.

4     Smernica Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúca sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC (Ú. v. ES L 14, 1998, s. 9; Mim. vyd. 05/003, s. 267).