Language of document :

Определение на Съда (шести състав) от 21 януари 2021 г. (преюдициално запитване от Tribunal du travail de Nivelles — Белгия) — UF/Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(Дело C-105/20)1

(Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 и член 94 от Процедурния правилник на Съда — Акт за преюдициално запитване — Липса на достатъчно точни сведения за причините, поради които за целите на решаването на спора в главното производство е необходим отговор на преюдициалните въпроси — Явна недопустимост на преюдициалното запитване)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal du travail de Nivelles

Страни в главното производство

Ищца: UF

Ответници: Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Диспозитив

Преюдициалното запитване, отправено от Tribunal du travail de Nivelles (Трудов съд Нивел, Белгия) с акт от 3 февруари 2020 г., е явно недопустимо.

____________

1     ОВ C 175, 25.5.2020 г.