Language of document :

2021. február 26-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Írország

(C-125/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Tomkin és S. Grünheid meghatalmazottak)

Alperes: Írország

Kereseti kérelmek

a Bíróság állapítsa meg, hogy Írország, mivel nem fogadta el az ahhoz szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, hogy megfeleljen a kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló, 2008. november 27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározatnak1 vagy legalábbis e rendelkezésekről nem tájékoztatta a Bizottságot, nem teljesítette az e kerethatározat 29. cikkének (1) és (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság Írországot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2008/909/IB kerethatározat 29. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a tagállamoknak 2011. december 5-ig meg kellett hozniuk a kerethatározat rendelkezéseinek való megfeleléshez szükséges rendelkezéseket és azokról tájékoztatniuk kellett a Bizottságot.

A Bizottság úgy véli, hogy Írország nem teljesítette a 2008/909/IB tanácsi kerethatározat 29. cikkének (1) és (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit, mivel nem fogadta el az ahhoz szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, hogy a kerethatározatnak megfeleljen, vagy legalábbis e rendelkezésekről nem tájékoztatta a Bizottságot.

____________

1 HL 2008. L 327, 27. o.