Language of document :

Žaloba podaná dne 29. března 2022 – Španělské království v. Rada Evropské unie

(Věc C-224/22)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Španělské království (zástupce: J. Rodríguez de la Rúa Puig, zmocněnec)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

zrušil nařízení Rady (EU) 2022/1101 ze dne 27. ledna 2022, kterým se na rok 2022 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři, a to v rozsahu, v němž stanoví (i) maximální přípustnou intenzitu rybolovu pro plavidla používající dlouhé lovné šňůry k lovu štikozubce obecného (Merluccius merluccius) a parmice nachové (Mullus barbatus) v Alboránském moři, na Baleárských ostrovech, v severním Španělsku a ve Lvím zálivu (zeměpisné podoblasti 1, 2, 5, 6 a 7) uvedenou v příloze III písm. c) a (ii) maximální omezení odlovu pro garnelu anténovou (Aristeus antennatus) v Alboránském moři, na Baleárských ostrovech, v severním Španělsku a ve Lvím zálivu (zeměpisné podoblasti 1, 2, 5, 6 a 7) uvedená v příloze III písm. e);

uložil Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

První žalobní důvod

Stanovení maximální přípustné intenzity rybolovu pro plavidla používající dlouhé lovné šňůry k lovu štikozubce obecného v zeměpisných podoblastech 1, 2, 5, 6 a 7

není odůvodněné v souladu s požadavky čl. 7 odst. 5 nařízení 2019/10221 , protože nebylo určeno, z jakého vědeckého poradenství vyplývá významný odlov určité populace;

podpůrně: (i) je v rozporu s čl. 7 odst. 5 nařízení 2019/1022, jelikož z vědeckého poradenství, jimiž se zabývalo Španělské království, nevyplývá významný odlov určité populace, a (ii) je nepřiměřené, protože je zjevně nevhodné k dosažení cíle nařízení 2019/1022, neboť není v souladu s požadavkem vědeckého poradenství a soudržným rozvojem společné rybářské politiky v jejích všech třech aspektech, a sice environmentálním, hospodářským a sociálním, a navíc není nezbytné, protože existují jiná alternativní opatření přijatá k dosažení tohoto cíle (zákazy rybolovu a zvyšování selektivity vlečných sítí).

Druhý žalobní důvod

Stanovení zvláštního maximálního omezení odlovu pro garnelu anténovou v zeměpisných podoblastech 1, 2, 5, 6 a 7

není odůvodněné v souladu s požadavky čl. 7 odst. 3 písm. b) nařízení 2019/1022, protože nebylo určeno, z jakého vědeckého poradenství vyplývá nezbytnost přijetí tohoto opatření pro zachování zdrojů;

podpůrně: (i) je v rozporu s čl. 7 odst. 3 písm. b) nařízení 2019/1022, jelikož toto nařízení nestanoví využití daného opatření a z vědeckého poradenství, jimiž se zabývalo Španělské království, nevyplývá nezbytnost přijetí tohoto opatření pro zachování zdrojů, a (ii) je nepřiměřené, protože je zjevně nevhodné k dosažení cíle nařízení 2019/1022, neboť není v souladu s požadavkem vědeckého poradenství a překrývá se s jinými opatřeními pro zachování zdrojů, a navíc není nezbytné, protože existují jiná alternativní opatření přijatá k dosažení tohoto cíle (zákazy rybolovu, minimální velikost a zvyšování selektivity vlečných sítí).

____________

1     Nařízení Rady (EU) 2022/110 ze dne 27. ledna 2022, kterým se na rok 2022 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a Černém moři (Úř. věst. 2022, L 21, s. 165).

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1022 ze dne 20. června 2019, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014 (Úř. věst. 2019, L 172, s. 1).