Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 16 юни 2011 г. - Dricot-Daniele и др./Комисия

(Дело F-92/10)

(Публична служба - Годишно адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители - Липса на основание за постановяване на решение по същество)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Luigia Dricot-Daniele (Оверайс, Белгия) и други (представител: адв. C. Mourato)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Berscheid)

Предмет

Искане за отмяна на изравнителните фишове за заплатите на жалбоподателите за периода юли-декември 2009 г. и на фишовете им за заплати, изготвени след 1 януари 2010 г. в рамките на годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и на другите служители въз основа на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година.

Диспозитив

Няма основание за постановяване на решение по съществото на жалбата по дело F-92/10, Dricot-Daniele и др./Комисия.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ С 13, 15.1.2011 г., стр. 40.