Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 16. juni 2011 - Dricot-Daniele m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-92/10) 

(Personalesag - årlig tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte - ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Belgien) m.fl. (ved advokat C. Mourato)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og G. Berscheid, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af lønsedlerne med berigtigelse af sagsøgernes vederlag for perioden fra juli til december 2009 og af de lønsedler, der er udfærdiget siden den 1. januar 2010 i forbindelse med den årlige tilpasning af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte på grundlag af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1296/2009 af 23. december 2009.

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sag F-92/10, Dricot-Daniele m.fl. mod Kommissionen.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 13 af 15.1.2011, s. 40.