Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 16 czerwca 2011 r. - Dricot-Daniele i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-92/10) )

(Służba publiczna - Coroczne dostosowanie wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników - Umorzenie postępowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Dricot-Daniele (Overijse, Belgia) i in. (przedstawiciel: adwokat C. Mourato)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprostowania do odcinków wynagrodzenia skarżących za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz odcinków wynagrodzenia sporządzonych po 1 stycznia 2010 r. w ramach corocznego dostosowania wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.

Sentencja postanowienia

Postępowanie ze skargi w sprawie F-92/10 Dricot-Daniele i in. przeciwko Komisji zostaje umorzone.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 13 z 15.1.2011, s.40