Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 16.6.2011 - Andrecs ym. v. komissio

(Asia F-96/10)

(Henkilöstö - Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuotuinen mukautus - Lausunnon antamisen raukeaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Stefan Robert Andrecs (Uccle, Belgia) ynnä muut (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus Euroopan komission 23.12.2009 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 perusteella suorittaman virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuotuisen mukautuksen yhteydessä tekemän sellaisen päätöksen kumoamisesta, jolla kantajien palkkoja, eläkkeitä ja muita lisiä mukautetaan 1.7.2009 lukien ja joka ilmenee heidän palkkakuiteissaan

Määräysosa

Lausunnon antaminen kanteesta asiassa F-96/10, Andrecs ym. v. komissio, raukeaa.

Kantajat vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut

____________

1 - EUVL C 30, 29.1.2011, s. 63